หมวดหมู่: แผนการบริหารพัฒนากองทุนสิ่งแวดล้อม

แผนแม่บทสารสนเทศกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2560-2564 และแผนปฏิบัติการสารสนเทศกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2560

แผนแม่บทสารสนเทศกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2560-2564 และแผนปฏิบัติการสารสนเทศกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2560

PlanInformationefund1-2560-2564
PlanInformationefund2-2560

คู่มือการบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจำปี2560

คู่มือการบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจำปี2560

manualrisk2560

แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม และแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2560

แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม และแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2560

Risk management plan2560

แผนจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2560

แผนจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2560

planofallocationefund2560-min

แผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลกองทุนสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2560-2564

แผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลกองทุนสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2560-2564

hrplan 2560-2564