สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม

เพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม

หมวดหมู่: แผนการบริหารพัฒนากองทุนสิ่งแวดล้อม

แนวทางการจัดหารายได้จากองค์กรระหว่างประเทศ ตามมาตรา 22(5) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535

แนวทางการจัดหารายได้จากองค์กรระหว่างประเทศ ตามมาตรา 22(5) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535

ERinter

Attachments

การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองทุนสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)และแผนปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๖๑

hrp60-64

Attachments

การทบทวนแผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม (ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๑) และแผนปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๖๑

การทบทวนแผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม (ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๑) และแผนปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๖๑

mp61-64

Attachments

แผนแม่บทสารสนเทศกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2560-2564 และแผนปฏิบัติการสารสนเทศกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2560

แผนแม่บทสารสนเทศกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2560-2564 และแผนปฏิบัติการสารสนเทศกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2560

PlanInformationefund1-2560-2564
PlanInformationefund2-2560

คู่มือการบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจำปี2560

คู่มือการบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจำปี2560

manualrisk2560

แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม และแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2560

แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม และแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2560

Risk management plan2560
กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม 60/1 ซอยพิบูบวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 02-265-6599 Frontier Theme