หมวดหมู่: แผนการบริหารพัฒนากองทุนสิ่งแวดล้อม

แผนปฏิบัติดิจิทัลกองทุนสิ่งแวดล้อม 2563-2564 และแผนปฏิบัติประจำปี 2563

แผนปฏิบัติดิจิทัลกองทุนสิ่งแวดล้อม 2563-2564 และแผนปฏิบัติประจำปี 2563

Digital-Environment-Funding-Action-Plan-2563-2564-and-Annual-Action-Plan-2563

แผนปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน ของกองทุนสิ่งแวดล้อม (๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑)

Action-Plan-for-Improvement-and-Development-of-Environmental-Fund1

แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม และ แผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจำปีบัญชี 2562

แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม และ แผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ม ประจำปีบัญชี 2562

Risk management plan 2562

Attachments

แผนปฏิบัติดิจิทัลกองทุนสิ่งแวดล้อม 2562-2564 และแผนปฏิบัติประจำปี 2562

แผนปฏิบัติดิจิทัลกองทุนสิ่งแวดล้อม 2562-2564 และแผนปฏิบัติประจำปี 2562

 

Digital-Environment-Funding-Action-Plan-2019-2021-and-Annual-Action-Plan-2019

การทบทวนแผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2560 – 2564 (ประจำปีงบประมาณ 2562) และแผนปฏิบัติงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การทบทวนแผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2560 – 2564 (ประจำปีงบประมาณ 2562) และแผนปฏิบัติงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Master plan of Envfund B.E. 60-64 (Fis 62)

การทบทวนแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองทุนสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒

HR 2562

Attachments

แผนปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อม(๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ -๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)

แผนปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อม(๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ -๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)

Plan Improvement and Development July 1 2018 - September 30 2019