หมวดหมู่: แผนการบริหารพัฒนากองทุนสิ่งแวดล้อม

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองทุนสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลพ.ศ. 2563

Human-Resources-Management-Plan-for-Environmental-Funds2563

แผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 – 2564 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) และแผนปฏิบัติงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2563

Master-plan-of-Envfund-B.E.-60-64-Fis-63

แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม และ แผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจำปีบัญชี 2563

Risk-management-plan-2563

Attachments

แผนปฏิบัติดิจิทัลกองทุนสิ่งแวดล้อม 2563-2564 และแผนปฏิบัติประจำปี 2563

แผนปฏิบัติดิจิทัลกองทุนสิ่งแวดล้อม 2563-2564 และแผนปฏิบัติประจำปี 2563

Digital-Environment-Funding-Action-Plan-2563-2564-and-Annual-Action-Plan-2563

แผนปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน ของกองทุนสิ่งแวดล้อม (๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑)

Action-Plan-for-Improvement-and-Development-of-Environmental-Fund1

แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม และ แผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจำปีบัญชี 2562

แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม และ แผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ม ประจำปีบัญชี 2562

Risk management plan 2562

Attachments