สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม

เพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม

หมวดหมู่: องค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

องค์ความรู้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

องค์ความรู้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การจัดการป่าไม้การจัดการเกษตรการจัดการแหล่งน้ำการจัดการชายฝั่งทะเลการสื่อสารและรณรงค์สร้างจิตสำนึกกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา
1.การฟื้นฟูป่าไม้
link
1การปรับปรุงคุณภาพดิน
link
1.การรักษาแหล่งที่อยู่สัตว์น้ำ
link
1.การฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่ง
link
1.การสื่อสารlink1.การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ
link
2.การดูแลรักษาและเฝ้าระวังป่าไม้
link
2การจัดการน้ำเพื่อการเกษตร
link
2.การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ
link
2.การดูแลรักษาและเฝ้าระวังทรัพยากรชายฝั่ง
link
2.การรณรงค์
link
2.การพัฒนาแหล่งถ่ายทอดเทคโนโลยี
link
3.การสำรวจทรัพยากรป่าไม้link3.การเกษตรที่ยั่งยืน
link
3.การดูแลรักษาแหล่งน้ำ
link
3.การอนุรักษ์พืชและสัตว์หายาก
link
3.การพัฒนาศูนย์เรียนรู้
link
กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม 60/1 ซอยพิบูบวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 02-265-6599 Frontier Theme