สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม

เพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรม

25 ปี กองทุนสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่น ตั้งใจ เพื่ออนุรักษ์และพัฒนา

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม  2560  พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และมอบรางวัลให้แก่บุคคลและหน่วยงานที่ดำเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประกอบด้วย ๑.บุคคลที่มีคุณูปการต่อกองทุนสิ่งแวดล้อม ๒. รางวัลความเป็นเสิศโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง 3. รางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่ องค์กรที่ดำเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อมดีเด่น และ ๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องตัน รางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืน ในงาน  ๒๕ ปี กองทุนสิ่งแวดล้อม  “กองทุนสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่น ตั้งใจ เพื่ออนุรักษ์และพัฒนา” ณ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร   

 25years_envfund_report

Attachments

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลสำเร็จของโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 นางสุณี ปิยะพันธ์ุพงศ์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิด “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลสำเร็จของโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง” โดยมี ดร.อัษฎาพร ไกรพานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายประเสริฐ ศิรินภาพร ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม บรรยายชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการประเมินผลสำเร็จของโครงการฯ ในระดับภาคและระดับจังหวัด ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมและระดมความคิดเห็น เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ บทเรียนสำคัญที่ได้จากการดำเนินโครงการฯ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการฯ ให้เกิดความต่อเนื่อง ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประมาณ ๓๐๐ คน

 

การจัดงานเนื่องในสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและวันน้ำโลก

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานการจัดงานเนื่องในสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและวันน้ำโลก ภายใต้หัวข้อ Waste Water และการบรรยายพิเศษ ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับพระราชดำรัส โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ณ ฮอลล์ 1 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งในครั้งนี้ สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อมและสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ก็ได้ร่วมจัดบูธนิทรรศการในนามตัวแทนของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยได้นำเสนอผลสำเร็จและองค์ความรู้ที่มีการดำเนินโครงการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ ตั้งแต่การอนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ การดูแลรักษาแหล่งน้ำ และการจัดการน้ำเสีย ให้สอดรับกับสภาพภูมิประเทศ สภาพเศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่นอย่างบูรณาการ

กองทุนสิ่งแวดล้อมจัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 17 มีนาคม 2560 ดร.อัษฎาพร ไกรพานนท์ รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานเปิดงานการชี้แจงขั้นตอนการใช้เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม และพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการตามมาตรา 23(1) ณ ห้องประชุม 602 ชั้น 6 อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบกำจัดของเสียรวม รวมทั้ง การจัดซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์สำหรับการดำเนินงาน ซึ่งเป็นโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย 1. เทศบาลตำบลบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 2. เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 3.เทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา 4. เทศบาลตำบลศรีพนา จังหวัดบึงกาฬ และ 5.เทศบาลเมืองตราด จังหวัดตราด รวมทั้ง มีผู้แทนจากกรมบัญชีกลาง สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมประชุมกว่า 70 คน

กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม 60/1 ซอยพิบูบวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 02-265-6599 Frontier Theme