สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม

เพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม

หมวดหมู่: ตัวอย่างโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม(เครือข่ายพี่เลี้ยง)

1.1 โครงการร่วมใจรักษาป่าต้นน้ำแม่แจ่ม โดยภูมิปัญญาปกาเกอะญอ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สมาคมปกาเกอะญอเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

ที่อยู่ติดต่อหน่วยงาน : 372/8 ม.1 ซ.เตือนใจ ถ.สันทรายเก่า ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

G1-1

Attachments

สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม 60/1 ซอยพิบูบวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 02-265-6599 Frontier Theme