หมวดหมู่: 2.5 ตัวอย่างโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 23(4)

ตัวอย่างโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 23(4)

กรอบทิศทางการสนับสนุนฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๔รายชื่อโครงการหน่วยงานเจ้าของโครงการหน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่อยู่ติดต่อของหน่วยงานเบอร์โทร
๑. การปกป้อง คุ้มครอง และฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ พื้นที่ป่าต้นน้ำ ทรัพยากรป่าไม้สัตว์ป่าและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง๑.๑) โครงการร่วมใจรักษาป่าต้นน้ำแม่แจ่มโดยภูมิปัญญาปกาเกอะญอ
link
สมาคมปกาเกอะญอเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม๓๗๒/๘ หมู่ที่ ๑ ซอยเตือนใจ ถนนสันทรายเก่า ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๑๐
๑.๒) โครงการยกระดับการเรียนรู้สู่การจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำอ่าวบ้านดอนอย่างยั่งยืน
link
มูลนิธิป่า-ทะเลเพื่อชีวิต เลขที่ ๖/๒๐ หมู่ที่ ๓ ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัด
สุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐
๒.การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม และความหลากหลายทางชีวภาพให้เกิดความยั่งยืน
๒.๑) โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทรัพยากรลุ่มน้ำแม่แตงตอนบน เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูต้นน้ำแม่แตงตอนบน อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
link
๒.๑.๑) มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (เจ้าของโครงการ)ที่อยู่สำนักงานกลาง: เลขที่ ๔๐๙ ซอยโลหิตสุข ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
ที่อยู่ภาคเหนือ: ๗๗/๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐
๒.๑.๒) เครือข่ายทรัพยากรลุ่มน้ำแม่แตงตอนบน (ผู้ดำเนินโครงการ)ศูนย์ประสานงาน วัดกองลม ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๕๐
๒.๒) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ และการจัดการพื้นที่สีเขียวเมืองเก่าเชียงใหม่ ตามแนวคิดนิเวศประวัติศาสตร์อย่างมีส่วนร่วม link
๒.๒.๑ ) มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ (เจ้าของโครงการ)๗๗/๑ หมู่ ๕ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐
๓.การจัดการขยะและน้ำเสียที่แหล่งกำเนิด โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
๓.๑) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
link
โครงการเชิงรุกของสำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อมสำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
๓.๒) โครงการการจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรใน ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบนอย่างมีส่วนร่วม
link
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ถนนเชียงใหม่-พร้าว ตำบลหนองหาร
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๙๐
๔.การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(ยังไม่เคยมีโครงการที่ได้รับการสนับสนุน)
๕.การสนับสนุนการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม๕.๑) โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศเกษตรเพื่อสิ่งแวดล้อมโดยชุมชนท้องถิ่น จังหวัดนครพนม
link
สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (ชื่อเดิมคือ มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา) ๑/๖๒ ถนนงามวงศ์วาน ๔๓ แยก ๑๙ (ซอยชินเขต๑/๑๙) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงทพฯ ๑๐๒๑๐
๕.๒) โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศน์เกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุ์ข้าวพื้นบ้านในระบบเกษตรอินทรีย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
link
มูลนิธิข้าวขวัญ๑๓/๑ ถนนเทศบาลท่าเสด็จ ๑ ซอย ๖ หมู่ ๓ ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๒๓๐
๖.การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการใช้เทคโนโลยีที่สะอาด๖.๑) โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการขยะอินทรีย์สำหรับชุมชนขนาดย่อม
link
ศูนย์สารสนเทศไส้เดือนดินแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ศูนย์สารสนเทศไส้เดือนดินแม่โจ้ ภาควิชาทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม คณะผลิตกรรมการเกษตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่ ๖๓ หมู่ ๔ ถนนเชียงใหม่-พร้าว ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๙๐
๖.๒) โครงการพัฒนาแบบจำลองเชิงพื้นที่แบบพลวัต เพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์คุณภาพน้ำ กรณีศึกษาแม่น้ำเพชรบุรี
link
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ๘ (ราชบุรี)เลขที่ ๑๒๖ ถนนสมบูรณ์กุล อ.เมือง จ.ราชบุรี ๗๐๐๐๐

โครงการพัฒนาแบบจำลองเชิงพื้นที่แบบพลวัตเพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์คุณภาพน้ำ กรณีศึกษาแม่น้ำเพชรบุรี

G6-2

Attachments

โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการขยะอินทรีย์สำหรับชุมชนขนาดย่อม

G6-1

Attachments

โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศน์เกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุ์ข้าวพื้นบ้านในระบบเกษตรอินทรีย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม: พื้นที่นำร่อง จังหวัดสุพรรณบุรี

G5-2

Attachments

โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศเกษตรเพื่อสิ่งแวดล้อมโดยชุมชนท้องถิ่น จังหวัดนครพนม

G5-1

Attachments

โครงการการจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรใน ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบนอย่างมีส่วนร่วม

G3-2

Attachments

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง

G3-1

Attachments

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ และการจัดการพื้นที่สีเขียวเมืองเก่าเชียงใหม่ ตามแนวคิดนิเวศประวัติศาสตร์อย่างมีส่วนร่วม

G2-2

Attachments

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทรัพยากรลุ่มน้ำแม่แตงตอนบน เพื่อการอนุรักษ์ และฟื้นฟูป่าต้นน้ำแม่แตงตอนบน อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

G2-1

Attachments

โครงการยกระดับการเรียนรู้สู่การจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำอ่าวบ้านดอนอย่างยั่งยืน

G1-2

Attachments