หมวดหมู่: คู่มือ/เอกสาร/แผ่นพับเกี่ยวกับกองทุน

คู่มือการให้คำแนะนำกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาข้อเสนอโครงการ

“คู่มือการให้คำแนะนำกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาข้อเสนอโครงการ”
—————————-
เป็นคู่มือสำหรับให้คำปรึกษาและแนะนำการจัดทำข้อเสนอโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 23 (4) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ต่อกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายที่สนใจในการพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ก็สามารถศึกษาและใช้ประโยชน์จากเอกสารฉบับนี้ที่มีเนื้อหาการนำเสนอ ประกอบด้วย ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ช่องทางการยื่นข้อเสนอโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การจัดทำข้อเสนอโครงการ การสรุปสาระสำคัญที่ต้องคำนึงในแต่ละหัวข้อ การมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ มีการนำเสนอเนื้อหาที่กระชับ และเข้าใจง่าย

——————————————
🌐สามารถดาวน์โหลดคู่มือฯ (e-book) :
http://anyflip.com/ykkws/gybi/

A-guide-to-advising-target-groups-on-the-development-of-project-proposals

คู่มือการให้คำแนะนำกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาข้ออเสนอโครงการ

Cover01editUpdate-2

guide-to-advising-target-groups-on-the-development-of-project-proposals

แผ่นพับ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง

Brochure-for-waste-sorting-promotion-project

คู่มือประสานการดำเนินโครงการตามมาตรา 23(4) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม

A-guide-to-coordinating-the-implementation-of-projects-under-Section-30_7-62

คู่มือบริหารโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด กรณีเงินสมทบ 100,000 บาท

คู่มือบริหารโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด กรณีเงินสมทบ 100,000 บาท

Project-Management-Guide-Under-the-action-plan-For-environmental-quality-management-at-the-provincial-level-in-case-of-contributions-of-100000-baht

คู่มือการจัดทำข้อเสนอโครงการ ที่จะขอรับการสนับสนุน จากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ (ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและด้านการจัดการมลพิษ)

คู่มือการจัดทำข้อเสนอโครงการ ที่จะขอรับการสนับสนุน จากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ (ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและด้านการจัดการมลพิษ)

คู่มือการจัดทำข้อเสนอโครงการ
ที่จะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
ตามมาตรา ๒๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
(ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและด้านการจัดการมลพิษ)

23(4) 2562

Attachments

เอกสาร คู่มือ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายระดับจังหวัดและภูมิภาค ในการวิเคราะห์ความเหมาะสมเบื้องต้นกรณีชุดโครงการ

1.PP_2018-11-1516t

2.PP_2018-11-1516

Budget Planning Series 3

Lecture to promote community solid waste management1

Lecture to promote community solid waste management2

listlocality62-63

Techniques to analyze the suitability of the project

innovation_waste

Case study on project proposal