หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

งานสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเงินกู้ภาคเอกชน “แหล่งเงินทุนเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม”

งานสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเงินกู้ภาคเอกชน “แหล่งเงินทุนเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม”

กองบริการกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้จัดงานสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเงินกู้ภาคเอกชน
“แหล่งเงินทุนเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม” ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 โดย นายพุฒิพงศ์  สุรพฤกษ์  รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ นางพรทิพย์ จัยสิน ผู้แทนผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม กล่าวเปิดงาน

ซึ่งในช่วงเช้าเป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง “หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการขอรับเงินกูจากกองทุนสิ่งแวดล้อม” โดยวิทยากรจากกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม นางอัศนี  กุลประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านสิ่งแวดล้อม และการเสวนาหัวข้อใหญ่เรื่อง “เงินกู้ภาคเอกชนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม” ประกอบด้วย 1) เกณฑ์การพิจารณาเงินกู้ของธนาคารกรุงไทย  โดยวิทยากรจากธนาคารกรุงไทย นายรัชชกิตติ์  สตางค์มงคล 2) แนวทางการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรม โดยวิทยากรจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม นายกิตติพันธุ์  เทพารักษ์ษณากร 3) ประสบการณ์การขอรับสนับสนุนเงินกู้จากกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยวิทยากรจากบริษัท ฟาร์มระพีพัฒน์ (1999) จำกัด นายสุพัฒน์  ธนะพิงค์พงษ์ และ วิทยากรจากบริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จำกัด นายพิสิฐษ์  นิลเขตร  ดำเนินการโดย นางสาวนุตรีย์ กลิ่นสอน นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

ช่วงบ่ายเป็นการเสวนาเรื่อง เทคนิคการจัดทำข้อเสนอโครงการขอกู้เงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยวิทยาจากกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม นายเกียรติพิบูล แสงสี  และโดยวิทยากรจากธนาคารกรุงไทย นายรัชชกิตติ์  สตางค์มงคล โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้  เป็นผู้แทนจากผู้ประกอบการภาคเอกชน กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ฟาร์มปศุสัตว์ และหน่วยงานภาครัฐ กว่า 100 คน

โดยแต่ละช่วงการเสวนาได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาสามารถสักถามข้อสงสัย หรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน เกี่ยวกับแนวทางและหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการขอรับการสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ และโครงการเงินกู้เพื่อสิ่งแวดล้อมให้กับโรงงานอุตสาหกรรม ฟาร์มปศุสัตว์
และสถานประกอบการอื่นๆ ไปพร้อมกันอีกด้วย

กองบริหารกองทุนสิ่วแวดล้อม ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายระดับจังหวัดและภูมิภาคในการวิเคราะห์ความเหมาะสมเบื้องต้นกรณีชุดโครงการ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 15 -16 พฤศจิกายน 2561 กองบริหารกองทุนสิ่วแวดล้อม ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายระดับจังหวัดและภูมิภาคในการวิเคราะห์ความเหมาะสมเบื้องต้นกรณีชุดโครงการ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

โดยการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายพุฒิพงศ์  สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ ดร.นวรัตน์ ไกรพานนท์ ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ขึ้นกล่าวรายงาน

ซึ่งการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นการสัมมนาเพื่อชี้แจงแนวทางการร่วมดำเนินงานระหว่าง
กองบริการกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.)  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด(ทสจ.) และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค (สสภ.) ในการสนับสนุนชุดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนช่วยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการวิเคราะห์ความเหมาะสมของชุดโครงการ การติดตามประเมินผลสำเร็จของโครงการ และระเบียบ หลักเกณฑ์ ของกองทุนสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ให้กับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด(ทสจ.)  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค (สสภ.)  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานและบทเรียนสำคัญจากชุดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่ 1 และชุดที่ 2 จากกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 300 คน

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับฟังการบรรยาย ประกอบด้วย

  1. เรื่องแนวทางการร่วมดำเนินงานระหว่างสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม (สผ.) กับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค (สสภ.) ในการสนับสนุนชุดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิทยากร ดร.นวรัตน์ ไกรพานนท์ ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม

  1. เรื่องแนวทางการกรอกแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 โดยวิทยากรจากกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.) นางอัศนี
    กุลประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านสิ่งแวดล้อม และนายเกียรติพิบูล แสงสี นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
  2. เรื่องเทคนิคการวิเคราะห์ความเหมาะสมโครงการและแนวทางการติดตามประเมินผลสำเร็จของชุดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิทยากรจากกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.) นางอัศนี กุลประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านสิ่งแวดล้อม

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับฟังการเสวนา ประกอบด้วย

  1. เรื่องประสบการณ์จาการดำเนินการด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย โดยวิทยากรจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นางสาวระเบียบ ภูผา นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ดำเนินรายการโดย นางสาวนุตรีย์  กลิ่นสอน นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
  2. บทเรียนสำคัญที่ได้รับจากโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ
    ที่ต้นทาง ชุดที่ 1 และ ชุดที่ 2 โดยวิทยากรจากกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.) นายเกียรติพิบูล แสงสี นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ  นางกัญญาวีณ์ ล่ำสัน นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ  นางสาวนุตรีย์  กลิ่นสอน นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ ดำเนินรายการโดย นางสาวสุวรรณา  จันทรไพฑูรย์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ  

งานขึ้นรับรางวัลระดับดี ประเภท เปิดใจใกล้ชิดประชาชน : การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง

นายสุโข อุบลทิพย์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ดร.นวรัตน์ ไกรพานนท์ ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม  ขึ้นรับรางวัลระดับดี ประเภท เปิดใจใกล้ชิดประชาชน : การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง จากประธานพิธีมอบรางวัล ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี  ในงานสัมมนาวิชาการและมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561“ภาครัฐ เพื่อประชาชน” เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 ณ ห้อง แกรนด์ ไดมอนล์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม  ที่ผ่านมา

“รางวัลเลิศรัฐ” เป็นรางวัลที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ได้พิจารณามอบให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ที่มีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ และระบบการบริหารงานเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ
ที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรมและพึงพอใจยิ่งขึ้น รวมทั้ง ส่งเสริมให้การบริหารราชการมีระบบหรือวิธีการที่ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนจนเกิดการทำงานร่วมกันในลักษณะหุ้นส่วนความร่วมมือ ตลอดจนพัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

การพิจารณารางวัลของ กองทุนสิ่งแวดล้อม มาจากการดำเนินโครงการการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง  ให้แก่ อปท. จำนวน 777 แห่ง เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนในพื้นที่โครงการเกิดความตระหนักในการคัดแยกขยะชุมชน โดยมีเป้าหมายเพื่อลงปริมาณขยะลงร้อยละ 35 ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในชุมชนทั้งหมด และเกิดชุมชนต้นแบบ  1 แห่งต่อ 1 อปท. ซึ่งผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ คือ ชุมชนในพื้นที่สามารถลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัดได้สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดเฉลี่ยร้อยละ 50 – 60
ของปริมาณขยะก่อนเริ่มโครงการ โดยลดปริมาณขยะได้ประมาณ 1,500 ตัน/วัน หรือ 574,000 ตัน/ปี  และเกิดชุมชนต้นแบบจำนวน 531 ชุมชน ซึ่งประชาชนทั่วประเทศจะได้รับประโยชน์จากผลการดำเนินโครงการประมาณ 3 ล้านคน อีกด้วย

โครงการว่าจ้างศึกษาแหล่งรายได้จากการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อม

รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร
จัดทำโดย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
โครงการศึกษาและพัฒนาแหล่งรายได้จากการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อม ค่าธรรมเนียม และมาตรการทางการเงิน

executive summary Tax Environment

 

สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมจัดแสดงบูธนิทรรศการ ในงานการประชุมวิชาการ 2561 : 25 ปี ความหลากหลายทางชีวภาพ ภายใต้หัวข้อ “Celebrating 25 Years of Action for Biodiversity” เมื่อวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมจัดแสดงบูธนิทรรศการ ในงานการประชุมวิชาการ 2561 : 25 ปี ความหลากหลายทางชีวภาพ ภายใต้หัวข้อ “Celebrating 25 Years of Action for Biodiversity” เมื่อวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

Celebrating 25 Years of Action for Biodiversity