หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ ครั้งที่ 3 /2563

การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ ครั้งที่ 3 /2563

—————

เว็บไซต์กองทุนสิ่งแวดล้อม :http://envfund.onep.go.th/

เฟซบุ๊กกองทุนสิ่งแวดล้อม :https://web.facebook.com/envfund.onep/

E-mail กองทุนสิ่งแวดล้อม :envifund.onep@hotmail.com

โทรศัพท์: 02 – 2656600Fax : 02 – 2656599

100084228 2917224941666264 4240267056374611968 o
« 1 ของ 10 »

การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ ครั้งที่ 2/2563

การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุม 603​ ชั้น​ 6​ อาคาร สผ. ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings

เว็บไซต์กองทุนสิ่งแวดล้อม :http://envfund.onep.go.th/

เฟซบุ๊กกองทุนสิ่งแวดล้อม :https://web.facebook.com/envfund.onep/

E-mail กองทุนสิ่งแวดล้อม :envifund.onep@hotmail.com

มาทำความรู้จักกองทุนสิ่งแวดล้อม

ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม

Accounting-and-cancellation-of-accounts-selected-as-environmental-fund-employees-2562

การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ ครั้งที่ 5/2562

กองบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม 
จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ 
ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุม 603 ชั้น 6 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
—————————–
โดยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังต่อไปนี้

1. โครงการโรงเรียนปลอดขยะโดยใช้หลัก 3C ดำเนินการโดยโรงเรียนหนองโสนพิทยาคม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
2. โครงการพัฒนาต่อยอดโรงเรียนปลอดขยะโดยใช้รูปแบบ “I CLEAN Model” สู่ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการขยะตำบล ดำเนินการโดย โรงเรียนวชิรป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
3. ขอขยายระยะเวลาปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการจัดการขยะต้นทางชุมชนตำบลบางไทร ดำเนินการโดย เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ตำบลบางไทร อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
————————–
เว็บไซต์กองทุนสิ่งแวดล้อม : 
http://envfund.onep.go.th/
เฟซบุ๊กกองทุนสิ่งแวดล้อม : 
https://web.facebook.com/envfund.onep/
E-mail กองทุนสิ่งแวดล้อม :
envifund.onep@hotmail.com

การประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 2/2562

กองบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม จัดประชุม
คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562
ณ ห้องประชุม สป.ทส.​ ชั้น 17​ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
—————————–
โดยคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม มีมติให้ความเห็นชอบโครงการฯ ดังต่อไปนี้
1.​ การติดตามโครงการระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียระยะที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต กรณีปล่อยน้ำเสียไหลลงทะเลบริเวณอ่าวบางเทา
2.​ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3
3.​ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะครู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียน
ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน ดำเนินการโดย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร 
จังหวัดน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
4.​ รายงานการวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังที่สำคัญของผู้ใช้บริการหลัก 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมของกองทุนสิ่งแวดล้อม
5.​ การกำหนดเงินสะสมสูงสุดและการนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ปีบัญชี 2562
6.​ ทบทวนแผนปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อม (1 กรกฎาคม 2561 – 30 กันยายน 2563)
7.​ (ร่าง) ตัวชี้วัดการประเมินการดำเนินงานทุนหมุนเวียน (กองทุนสิ่งแวดล้อม)
ประจำปีบัญชี 2563

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกสรรหาและเลือกสรรพนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม

List-of-eligible-candidates-for-the-second-2562-1

ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1

กำหนดวัน เวลา สถานที่ ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเป็นพนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม

Announcement-of-the-list-of-eligible-candidates-to-test-the-knowledge-of-the-1st-time

การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 2/2562

กองบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562
ณ ห้องประชุม 602 ชั้น 6 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
—————————–
โดยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการโครงการก่อนนำเสนอคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
1. ผลการวิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมโครงการเบื้องต้น กรณีโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ในช่วงการเปิดรับข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ 2562
2.โครงการส่งเสริมเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ของเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านอำเภอนาดี

การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ ครั้งที่ 4/2562

กองบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม จัดประชุม
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ
ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 602 ชั้น 6 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ มีมติให้ความเห็นชอบโครงการฯ ดังต่อไปนี้

  1. การพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของโครงการ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3
  2. โครงการระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียระยะที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต กรณีปล่อยน้ำเสียไหลลงทะเลบริเวณอ่าวบางเทา
Pollution-ControlSub-committee-Project-Meeting-4-2562