หมวดหมู่: กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสิ่งแวดล้อม

6. ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนว่าด้วยมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของทุนหมุนเวียน

6 Notification of the Executive Committee on Working Capital Management Standard of Working Capital

5.ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่องมาตรฐานทางการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ การบัญชี การรายงานทางการเงิน และการตรวจสอบภายในของทุนหมุนเวียน

5Notification of the Executive Committee

4. พระราชบัญญัติการบริหารเงินทุนหมุนเวียน พ.ศ.2558

4workingcapitalmanagementactbe2558

3. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียน

3Notification of the Ministry of Finance Re Rules

2.พระราชกฤษฎีกาการกำหนดจำนวนเงินสะสมสูงสุด และการนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกิน ของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

2Royal Decree to determine the maximum amount of money

1.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องแนวทางปฏิบัติการรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน และการจัดการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้างของทุนหมุนเวียนที่รวมหรือยุบเลิก

1Ministry of Finance Reasons for action or revocation of working capital