สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม

เพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Posts: 450

สุริยัน นุ่มต่าย

Latest Posts by the Author

 1. การทบทวนแผนแม่บทสารสนเทศกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 – 2564 และจัดทาแผนปฏิบัติการสารสนเทศกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจาปี พ.ศ. 2561
 2. 1.1 โครงการร่วมใจรักษาป่าต้นน้ำแม่แจ่ม โดยภูมิปัญญาปกาเกอะญอ
 3. มติคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 4-2560
 4. มติคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4-2560
 5. มติคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 3-2560
 6. Infographic กองทุนสิ่งแวดล้อม
 7. แผนปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนากองทุนสิ่งแวดล้อม
 8. แผนปรับปรุงการให้บริการจาก ผลสำรวจ ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 9. แผนปรับปรุงการให้บริการจาก ผลสำรวจ ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 10. แผนจัดหารายได้กองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 – 2564
 11. แนวทางการจัดหารายได้จากองค์กรระหว่างประเทศ ตามมาตรา 22(5) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
 12. การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองทุนสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)และแผนปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๖๑
 13. แผนจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๑
 14. การทบทวนแผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม (ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๑) และแผนปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๖๑
 15. Risk Management Manual 2561
 16. Risk Management Plan 2561
 17. คู่มือประสานงาน โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระดับจังหวัด
สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม 60/1 ซอยพิบูบวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 02-265-6599 Frontier Theme