สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม

เพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Posts: 539

สุริยัน นุ่มต่าย

Latest Posts by the Author

  1. กองทุนสิ่งแวดล้อม สานพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนการจัดการขยะอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมอวานีขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
  2. การสัมมนาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  3. 6. ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนว่าด้วยมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของทุนหมุนเวียน
  4. 5.ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่องมาตรฐานทางการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ การบัญชี การรายงานทางการเงิน และการตรวจสอบภายในของทุนหมุนเวียน
  5. 4. พระราชบัญญัติการบริหารเงินทุนหมุนเวียน พ.ศ.2558
  6. 3. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียน
  7. 2.พระราชกฤษฎีกาการกำหนดจำนวนเงินสะสมสูงสุด และการนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกิน ของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
  8. 1.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องแนวทางปฏิบัติการรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน และการจัดการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้างของทุนหมุนเวียนที่รวมหรือยุบเลิก
  9. กฎหมายกองทุนสิ่งแวดล้อม
  10. มติการประชุมคณะอนุฯมลพิษ ครั้งที่ 1/2561
สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม 60/1 ซอยพิบูบวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 02-265-6599 Frontier Theme