สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม

เพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Posts: 479

สุริยัน นุ่มต่าย

Latest Posts by the Author

 1. รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม ในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 2. ตัวอย่างโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 23(4)
 3. โครงการพัฒนาแบบจำลองเชิงพื้นที่แบบพลวัตเพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์คุณภาพน้ำ กรณีศึกษาแม่น้ำเพชรบุรี
 4. โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการขยะอินทรีย์สำหรับชุมชนขนาดย่อม
 5. โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศน์เกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุ์ข้าวพื้นบ้านในระบบเกษตรอินทรีย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม: พื้นที่นำร่อง จังหวัดสุพรรณบุรี
 6. โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศเกษตรเพื่อสิ่งแวดล้อมโดยชุมชนท้องถิ่น จังหวัดนครพนม
 7. โครงการการจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรใน ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบนอย่างมีส่วนร่วม
 8. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
 9. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ และการจัดการพื้นที่สีเขียวเมืองเก่าเชียงใหม่ ตามแนวคิดนิเวศประวัติศาสตร์อย่างมีส่วนร่วม
 10. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทรัพยากรลุ่มน้ำแม่แตงตอนบน เพื่อการอนุรักษ์ และฟื้นฟูป่าต้นน้ำแม่แตงตอนบน อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
 11. โครงการยกระดับการเรียนรู้สู่การจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำอ่าวบ้านดอนอย่างยั่งยืน
 12. โครงการร่วมใจรักษาป่าต้นน้ำแม่แจ่มโดยภูมิปัญญาปกาเกอะญอ
 13. องค์ความรู้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 14. การพัฒนาศูนย์เรียนรู้
 15. การพัฒนาแหล่งถ่ายทอดเทคโนโลยี
 16. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ
 17. การรณรงค์
 18. การสื่อสาร
 19. การอนุรักษ์พืชและสัตว์หายาก
 20. การดูแลรักษาและเฝ้าระวังทรัพยากรชายฝั่ง
สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม 60/1 ซอยพิบูบวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 02-265-6599 Frontier Theme