สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม

เพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Posts: 754

สุริยัน นุ่มต่าย

Latest Posts by the Author

 1. เอกสาร คู่มือ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายระดับจังหวัดและภูมิภาค ในการวิเคราะห์ความเหมาะสมเบื้องต้นกรณีชุดโครงการ
 2. คู่มือการบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจำปีบัญชี 2562
 3. แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม และ แผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจำปีบัญชี 2562
 4. งานขึ้นรับรางวัลระดับดี ประเภท เปิดใจใกล้ชิดประชาชน : การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
 5. มติคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4-2561
 6. เรื่องเพื่อทราบ การประชุมคณะกรรมการกองทุนนสิ่งแวดล้อม 5-2561
 7. คู่มือ บริหารโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๒๓ (๑) แห่ง พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
 8. การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
 9. แผนปฏิบัติดิจิทัลกองทุนสิ่งแวดล้อม 2562-2564 และแผนปฏิบัติประจำปี 2562
 10. มติการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษ ครั้งที่ 6-2561
 11. มติการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษ ครั้งที่ 5-2561
กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม 60/1 ซอยพิบูบวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 02-265-6599 Frontier Theme