Posts: 851

สุริยัน นุ่มต่าย

Latest Posts by the Author

 1. คู่มือการบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจำปีบัญชี 2563
 2. แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม และ แผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจำปีบัญชี 2563
 3. หนังสือผลสำเร็จจากการสนับสนุนของกองทุนสิ่งแวดล้อม
 4. เรื่องเพื่อทราบ การประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4/2562
 5. มติการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ ครั้งที่ 4-2562
 6. มติการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ ครั้งที่ 3-2562
 7. ๓.๖ รายงานผลการติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 8. ๓.๔ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงินและรับเงินของกองทุนสิ่งแวดล้อมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
 9. ๓.๓ รายงานผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน (กองทุนสิ่งแวดล้อม) ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๒
 10. ๓.๒ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๒)
 11. ๓.๑ รายงานการรับ-จ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒(๑ เมษายน – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒)
 12. รายงานประจำปี 2561
 13. คู่มือประสานการดำเนินโครงการตามมาตรา 23(4) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
 14. เรื่องเพื่อทราบ วาระคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ3/2562
 15. วารสารข่าว สผ.หมวด กองทุนสิ่งแวดล้อม ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562