สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม

เพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Posts: 743

สุริยัน นุ่มต่าย

Latest Posts by the Author

 1. แผนปฏิบัติดิจิทัลกองทุนสิ่งแวดล้อม 2562-2564 และแผนปฏิบัติประจำปี 2562
 2. มติการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษ ครั้งที่ 6-2561
 3. มติการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษ ครั้งที่ 5-2561
 4. มติการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษ ครั้งที่ 4-2561
 5. มติการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษ ครั้งที่ 3-2561
 6. มติคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 3-2561
 7. มติคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 2-2561
 8. มติคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3-2561
 9. รายงานประจำปี 2560
 10. การออกแบบหลุมฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
 11. หลักสูตร การพัฒนาฐานข้อมูลเบื้องต้น
 12. การทบทวนแผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2560 – 2564 (ประจำปีงบประมาณ 2562) และแผนปฏิบัติงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 13. เรื่องเพื่อทราบ การประชุมคณะกรรมการกองทุนนสิ่งแวดล้อม 4-2561
 14. โครงการว่าจ้างศึกษาแหล่งรายได้จากการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อม
กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม 60/1 ซอยพิบูบวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 02-265-6599 Frontier Theme