Posts: 860

สุริยัน นุ่มต่าย

Latest Posts by the Author

 1. มติคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3-2562
 2. มติคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2-2562
 3. แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองทุนสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลพ.ศ. 2563
 4. แผนจัดหารายได้กองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 – 2564 (ประจำปีงบประมาณ 2563
 5. แผนจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2563
 6. แผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 – 2564 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) และแผนปฏิบัติงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2563
 7. แผ่นพับ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
 8. วารสารข่าว สผ.หมวด กองทุนสิ่งแวดล้อม ปีที่ 18 ฉบับที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562
 9. คู่มือการบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจำปีบัญชี 2563
 10. แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม และ แผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจำปีบัญชี 2563
 11. หนังสือผลสำเร็จจากการสนับสนุนของกองทุนสิ่งแวดล้อม
 12. เรื่องเพื่อทราบ การประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4/2562
 13. มติการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ ครั้งที่ 4-2562
 14. มติการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ ครั้งที่ 3-2562