Posts: 347

admin

Latest Posts by the Author

 1. มติคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 1-2560
 2. คำรับรองการให้บริการ กรณีโครงการด้านการส่งเสริมและรักษาคุณภพสิ่งแวดล้อม
 3. กรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 23(4)
 4. คำถามที่พบบ่อย
 5. เงินกู้
 6. เงินอุดหนุน
 7. แผนแม่บทสารสนเทศกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2560-2564 และแผนปฏิบัติการสารสนเทศกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2560
 8. คู่มือการบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจำปี2560
 9. แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม และแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2560
 10. แผนจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2560
 11. แผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลกองทุนสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2560-2564
 12. แผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม ปี2560 – 2564
 13. ประกาศคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา23(4) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ในช่วงปี 2558-2559
 14. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอจัดสรรและขอกู้ยืมเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ฉบับที่2(พ.ศ.2558)
 15. ประกาศคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม เรื่อง อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาการปลอดชำระคืนเงินต้น ฉบับที่2 (พ.ศ.2558)
 16. ประกาศคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม เรื่อง อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาการปลอดชำระคืนเงินต้น
 17. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมว่าด้วยอำนาจหน้าที่ของผู้จัดการกองทุน การรับเงินและการเบิกจ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2552
 18. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดสรรและขอกู้ยืมเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2552
 19. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม
 20. มติการประชุมคณะอนุฯด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ ครั้งที่6-2559