2.2 เอกสารประกอบการยื่น

เอกสารประกอบการยื่นกู้

  1. หนังสือขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ลงนามโดยผู้มีอำนาจ หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ

ข้อเสนอโครงการ (Proposal) ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย รายละเอียดโครงการ แผนการดำเนินงาน ระยะเวลา จำนวนเงินกู้ แผนการใช้จ่ายเงิน และผลที่คาดว่าจะได้รับ

  • หากเป็นการก่อสร้างระบบ ต้องแนบแบบรายละเอียด (Detailed Design) และรายการประมาณราคา (BOQ)
  • กรณีโครงการเป็นกิจการอุตสาหกรรม/สถานประกอบการจะต้องส่งสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการของตนเอง ตามที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานตามกฎหมาย
  • หากเป็นกิจการที่ตั้งอยู่ในข่ายต้องทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชาญการพิจารณารายงานฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
  1. งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี และบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน
  2. เอกสารอื่นๆ ได้แก่

         – กรณีเป็นบุคคล

  • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคำขอ

สำเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ และใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

         – กรณีนิติบุคคล

  • สำเนาหนังสือรับรองแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
  • หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
  • สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

*ทั้งนี้ธนาคารอาจจะขอเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมตามระเบียบของธนาคาร

Environmental Fund Application Document private