2.1 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข

หลักเกณฑ์/เงื่อนไข เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อภาคเอกชน

คุณสมบัติ/ลักษณะโครงการที่สามารถขอรับเงินกู้

          คุณสมบัติผู้กู้

 •  เอกชนที่มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย บำบัดอากาศเสีย หรือกำจัดของเสีย เพื่อควบคุมบำบัด หรือขจัดมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมหรือการดำเนินกิจการของตนเอง หรือการนำเทคโนโลยีสะอาดมาใช้ในสถานประกอบการประเภทต่างๆ สถานประกอบการที่ให้บริการ (โรงพยาบาล/โรงแรม) หรือสถานประกอบการอื่นๆ เป็นต้น
 • เอกชนผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการเป็นผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย หรือกำจัดของเสียตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เช่น อุตสาหกรรม

ลักษณะโครงการ

 • โครงการก่อส้าง/ปรับปรุง/ขยาย ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบกำจัดอากาศเสีย หรือระบบกำจัดของเสีย หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ
 • โครงการด้านเทคโนโลยีสะอาดที่ควบคุมบำบัด หรือขจัดดมลพิษต่างๆที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต และโครงการที่เอกชนนั้นเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการเป็นผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย หรือกำจัดของเสีย

เงื่อนไขเงินกู้        

วงเงินกู้ : เป็นไปตามวงเงินค่าก่อสร้างระบบ และคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมเห็นสมควร

อัตราดอกเบี้ย :

 • ร้อยละ 2 ต่อปี กรณีใช้หนังสือคำประกัน หรือโอนสิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝาก
 • ร้อยละ 3 ต่อปี กรณีใช้หลักทรัพย์อื่นค้ำประกัน

การชำระคืนเงิน :

 • ระยะเวลาปลอดการชำระคืนเงินต้นไม่เกิน 2 ปี
 • ระยะเวลาชำระหนี้รวมระยะเวลาปลอดการชำระคืนเงินต้นไม่เกิน 7 ปี

– คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม สามารถกำหนดระยะเวลาชำระเงินกู้ยาวเป็นพิเศษ และลดอัตราดอกเบี้ยได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

 • เป็นกิจการที่ใช้เทคโนโลยีสะอาด หรือเป็นกิจการที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเห็นสมควร
 • ระยะเวลาการชำระหนี้เงินกู้ยาวเป็นพิเศษจะต้องไม่เกิน 2 เท่าของระยะเวลาชำระหนี้ที่ให้กู้ได้ (ไม่เกิน 14ปี)
 • ระยะเวลาปลอดการชำระคืนเงินต้น ต้องไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ทำสัญญาเงินกู้

อัตราดอกเบี้ยที่ลดให้เป็นพิเศษ จะต้องเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ไม่น้อยกว่าค่าตอบแทนของผู้จัดการกองทุน ทั้งนี้ ตามมติคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม

Criteria233-2