1.2 เอกสารประกอบการยื่น

เอกสารประกอบการยื่นขอกู้

  1. หนังสือขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ลงนามโดยผู้มีอำนาจ หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ ตามระเบียบปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทย
  2. ข้อเสนอโครงการ (Proposal) ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย รายละเอียดโครงการ แผนการดำเนินงาน ระยะเวลา จำนวนเงินกู้ แผนการใช้เงิน และผลที่คาดว่าจะได้รับ
  3. เอกสารด้านเทคนิค

– กรณีการก่อสร้างระบบ : เอกสารรายงานการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) รายงานการออกแบบรายละเอียด (Detailed Design) แบบรายละเอียดการก่อสร้าง และรายการประมาณราคา

– กรณีซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์ : สำเนาเอกสารข้อกำหนดรายละเอียดอุปกรณ์ (Specifications)

– รายงานการประชุมที่แสดงให้ทราบถึงการอนุมัติให้กู้ของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรับรองว่าจะตั้งงบประมาณเพื่อชำระหนี้ให้แก่ธนาคารจนกว่าจะเสร็จสิ้น ซึ่งมติในรายงานการประชุม ดังกล่าว ควรมีรายละเอียดของการให้ความเห็นชอบ ดังนี้

  • วงเงินกู้จากกองทุนสิ่งแวดล้อม
  • แผนการชำระเงินคืนกองทุนสิ่งแวดล้อมตามจำนวนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ย
  • มติยืนยันว่าตั้งงบประมาณเพื่อชำระหนี้ให้แก่ธนาคารจนกว่าจะเสร็จสิ้น
  • สำเนาหนังสือแสดงการอนุมัติให้กู้เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามระเบียบปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทย

– สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้มีอำนาจลงนามในสัญญาเงินกู้

– หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

– งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี และบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

*ทั้งนี้ ธนาคารอาจจะขอเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมตามระเบียบของธนาคาร

Environmental Fund Application Document APT