1.1 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข

หลักเกณฑ์/เงื่อนไข เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คุณสมบัติ/ลักษณะโครงการที่สามารถขอรับเงินกู้

คุณสมบัติผู้กู้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีอำนาจขอกู้ได้ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น และได้รับคำสั่งอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือผู้ได้รับมอบหมายอำนาจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้กู้ยืมเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อมได้

ลักษณะโครงการ

โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ขยาย ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดอากาศเสีย หรือระบบกำจัดของเสีย หรืออุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบ เพื่อใช้เฉพาะในกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ไม่ใช่ระบบรวม ที่เป็นบริการสาธารณะ) เช่น จัดทำระบบบำบัดน้ำเสีย/กำจัดขยะในตลาดสด ระบบบำบัดน้ำเสียจากสะพานปลา การบำบัดน้ำเสียในโรงงานฆ่าสัตว์ หรือการกำจัดเตาเผาศพปลอดมลพิษที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นเจ้าของกิจการ

เงื่อนไขเงินกู้

          วงเงินกู้ : เป็นไปตามวงเงินค่าก่อสร้างของระบบ และคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมเห็นสมควร

อัตราดอกเบี้ย : ร้อยละ 2.25 ต่อปี โดยใช้มติสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหลักประกัน

การชำระคืนเงิน

 – ระยะเวลาปลอดการชำระคืนเงินต้องไม่เกิน 2 ปี

– ระยะเวลาชำระหนี้รวมระยะเวลาปลอดการชำระคืนเงินต้น ไม่เกิน 10 ปี

– คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม สามารถกำหนดระยะเวลาชำระเงินกู้ยาวเป็นพิเศษ และลดอัตราดอกเบี้ย หรือยกเว้นดอกเบี้ยได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

– เป็นกิจการที่ใช้เทคโนโลยีสะอาด หรือเป็นกิจการที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเห็นสมควร

– ระยะเวลาการชำระหนี้เงินกู้ยาวเป็นพิเศษจะต้องไม่เกิน 2 เท่า ของระยะเวลาชำระหนี้ที่ให้กู้ได้ (ไม่เกิน 20 ปี)

– ระยะเวลาปลอดการชำระคืนเงินต้น ต้องไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ทำสัญญาเงินกู้

– อัตราดอกเบี้ยที่ลดให้เป็นพิเศษ จะต้องเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ไม่น้อยกว่าค่าตอบแทนของผู้จัดการกองทุน ทั้งนี้ ตามมติคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม

Criteria233-1