1.1 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

สำหรับการขอรับเงินอุดหนุนตามมาตรา ๒๓ (๑)

           ๑. การลงทุนและดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียรวมหรือระบบกำจัดของเสียรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง การจัดหา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องใช้ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานและบำรุงรักษารักษาระบบดังกล่าว ตามมาตรา ๒๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติส่งเริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

๒. โครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน ต้องบรรจุภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติส่งเริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕ แลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยื่นขอ ได้จัดสรรเงินรายได้สมทบตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

๓. โครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ที่จะต้องดำเนินการและไม่สามารถขอตั้งงบประมาณเพิ่มเติม ในปีงบประมาณนั้น หรือไม่อาจสรรหาเงินจากแหล่งอื่นได้ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยื่นขอ ได้จัดสรรเงินรายได้สมทบตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

๔. วงเงินอุดหนุนไม่เกินร้อยละ ๕๐ – ๙๐ ของวงเงินโครงการ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ และไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของวงเงินโครงการ ทั้งโดยพิจารณาจากศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และความจำเป็นในการให้การอุดหนุน และความความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น