1.2 เอกสารประกอบการยื่น

เอกสารประกอบการยื่น

๑. แบบคำขอเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม

๒. แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

๓. ข้อเสนอโครงการ (TOR)

๔. รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS/Feasibility Study)

๕. รายละเอียดการออกแบบและแบบรายละเอียด (DD/Detailed Design)

๖. รายการประมาณราคา (BOQ)

๗. เอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดิน

๘. ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

๙. การสมทบงบประมาณ

๑๐. การลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU)

๑๑. แผนบริหารจัดการโครงการ

๑๒. งบประมาณประจำปี รายได้ – รายจ่าย ย้อนหลัง 3 ปี

๑๓. แผนจัดเก็บค่าบริการ (เทศบัญญัติค่าบริการบำบัดน้ำเสีย/กำจัดขยะมูลฝอย) และการส่งเงินคืนกองทุน
สิ่งแวดล้อม

๑๔. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) หรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)
รวมทั้ง ผลการพิจารณา IEE/EIA ของคณะกรรมการผู้ชำนาญการ (สำหรับโครงการที่เข้าข่ายจัดทำ EIA/IEE)

๑๕. รายงานผลการเดินระบบและบำรุงรักษาระบบ