เกี่ยวกับกองทุน

  • จัดตั้งขึ้นในกระทรวงการคลังภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เพื่อเป็นกลไกทางการเงินเสริมสำหรับการสนับสนุนภาครัฐ ทั้งส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐวิสาหกิจ รวมทั้ง ภาคเอกชนในการจัดให้มีระบบควบคุม บำบัดและขจัดมลพิษในลักษณะของเงินอุดหนุนและเงินกู้ดแกเบี้ยต่ำ ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อดำเนินกิจการใดๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมเป็นผู้บริหารกองทุน ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ