การจัดงานเนื่องในสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและวันน้ำโลก

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานการจัดงานเนื่องในสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและวันน้ำโลก ภายใต้หัวข้อ Waste Water และการบรรยายพิเศษ ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับพระราชดำรัส โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ณ ฮอลล์ 1 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งในครั้งนี้ สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อมและสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ก็ได้ร่วมจัดบูธนิทรรศการในนามตัวแทนของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยได้นำเสนอผลสำเร็จและองค์ความรู้ที่มีการดำเนินโครงการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ ตั้งแต่การอนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ การดูแลรักษาแหล่งน้ำ และการจัดการน้ำเสีย ให้สอดรับกับสภาพภูมิประเทศ สภาพเศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่นอย่างบูรณาการ

Updated: มีนาคม 27, 2017 — 3:37 pm