องค์ประกอบคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษ

องค์ประกอบคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษ

 1. นายธเรศ ศรีสถิตย์ (ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม) (ประธาน)
 2. รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า (อนุกรรมการ)
 3. ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ (อนุกรรมการ)
 4. ผู้แทนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (อนุกรรมการ)
 5. ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อนุกรรมการ)
 6. ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง (อนุกรรมการ)
 7. ผู้แทนกรมอนามัย (อนุกรรมการ)
 8. ผู้แทนสำนักงบประมาณ (อนุกรรมการ)
 9. ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม (อนุกรรมการ)
 10. นายสุธา ขาวเธียร (อนุกรรมการ)
 11. นายชาติ เจียมไชยศรี (อนุกรรมการ)
 12. นายจินต์ อโณทัย (อนุกรรมการ)
 13. นางสาวนงรัตน์ อิสโร (อนุกรรมการ)
 14. เจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อนุกรรมการและเลขานุการ)
 15. เจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ)

อำนาจหน้าที่

 1. พิจารณาความเหมาะสมด้านเทคนิควิชาการ การเงิน การคุ้มทุน และการบริหารจัดการโครงการด้านการจัดการมลพิษ รวมทั้ง เสนอข้อคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
 2. จัดทำข้อเสนอแนะ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการสนับสนุนโครงการด้านการจัดการมลพิษ
 3. แต่งตั้งคณะทำงานได้ตามที่เห็นสมควร เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
 4. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม