สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม

เพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สรุปรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

สรุปรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

summary of auditors 30sep2015

Attachments

กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม 60/1 ซอยพิบูบวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 02-265-6599 Frontier Theme