สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม

เพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศ/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

  • กองทุนสิ่งแวดล้อมเป็นกลไกทางการเงินที่มั่นคง สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างยั่งยืน และมีธรรมาภิบาล

พันธกิจ

  • ส่งเสริมและสนับสนุนทางการเงิน เพื่อให้มีการดาเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตามนโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ
กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม 60/1 ซอยพิบูบวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 02-265-6599 Frontier Theme