ติดต่อเรา

Englishไทย

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม 60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เบอร์โทรศัพท์กลุ่มงานนโยบายและแผนการบริหารกองทุน 02-265-6598

เบอโทรศัพท์กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านสิ่งแวดล้อม 02-265-6591

เบอโทรศัพท์กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ 02-265-6593

เบอร์โทรศัพท์กลุ่มงานติดตามประเมินผล 02-265-6764

เบอโทรศัพท์กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม 02-265-6599

เบอโทรศัพย์กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 02-265-6589

เบอร์แฟกซ์ 02-265-6588 , 02-265-6599