งานสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเงินกู้ภาคเอกชน “แหล่งเงินทุนเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม”

งานสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเงินกู้ภาคเอกชน “แหล่งเงินทุนเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม”

กองบริการกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้จัดงานสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเงินกู้ภาคเอกชน
“แหล่งเงินทุนเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม” ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 โดย นายพุฒิพงศ์  สุรพฤกษ์  รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ นางพรทิพย์ จัยสิน ผู้แทนผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม กล่าวเปิดงาน

ซึ่งในช่วงเช้าเป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง “หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการขอรับเงินกูจากกองทุนสิ่งแวดล้อม” โดยวิทยากรจากกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม นางอัศนี  กุลประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านสิ่งแวดล้อม และการเสวนาหัวข้อใหญ่เรื่อง “เงินกู้ภาคเอกชนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม” ประกอบด้วย 1) เกณฑ์การพิจารณาเงินกู้ของธนาคารกรุงไทย  โดยวิทยากรจากธนาคารกรุงไทย นายรัชชกิตติ์  สตางค์มงคล 2) แนวทางการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรม โดยวิทยากรจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม นายกิตติพันธุ์  เทพารักษ์ษณากร 3) ประสบการณ์การขอรับสนับสนุนเงินกู้จากกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยวิทยากรจากบริษัท ฟาร์มระพีพัฒน์ (1999) จำกัด นายสุพัฒน์  ธนะพิงค์พงษ์ และ วิทยากรจากบริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จำกัด นายพิสิฐษ์  นิลเขตร  ดำเนินการโดย นางสาวนุตรีย์ กลิ่นสอน นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

ช่วงบ่ายเป็นการเสวนาเรื่อง เทคนิคการจัดทำข้อเสนอโครงการขอกู้เงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยวิทยาจากกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม นายเกียรติพิบูล แสงสี  และโดยวิทยากรจากธนาคารกรุงไทย นายรัชชกิตติ์  สตางค์มงคล โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้  เป็นผู้แทนจากผู้ประกอบการภาคเอกชน กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ฟาร์มปศุสัตว์ และหน่วยงานภาครัฐ กว่า 100 คน

โดยแต่ละช่วงการเสวนาได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาสามารถสักถามข้อสงสัย หรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน เกี่ยวกับแนวทางและหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการขอรับการสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ และโครงการเงินกู้เพื่อสิ่งแวดล้อมให้กับโรงงานอุตสาหกรรม ฟาร์มปศุสัตว์
และสถานประกอบการอื่นๆ ไปพร้อมกันอีกด้วย

Updated: พฤศจิกายน 22, 2018 — 3:57 pm