คณะกรรมการ/อนุกรรมการ

คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม

องค์ประกอบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม

 1. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ประธาน)
 2. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรรมการ)
 3. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (กรรมการ)
 4. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (กรรมการ)
 5. อธิบดีกรมการปกครอง (กรรมการ)
 6. อธิบดีกรมบัญชีกลาง (กรรมการ)
 7. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง (กรรมการ)
 8. อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรรมการ)
 9. อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กรรมการ)
 10. อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (กรรมการ)
 11. อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (กรรมการ)
 12. นายธเรศ ศรีสถติย์ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
 13. นายสุรพล ดวงแข (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
 14. นางประกายรัตน์ สุขุมาลชาติ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
 15. นายโยธิน มูลกำบิล (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
 16. เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรรมการและเลขานุการ)

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 1. นายสุรพล ดวงแข (ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม) (ประธาน)
 2. รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า (อนุกรรมการ)
 3. ผู้แทนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (อนุกรรมการ)
 4. ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (อนุกรรมการ)
 5. ผู้แทนกรมอุทยานแห้งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช (อนุกรรมการ)
 6. ผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อนุกรรมการ)
 7. ผู้แทนสำนักงบประมาณ (อนุกรรมการ)
 8. ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำ (อนุกรรมการ)
 9. ผู้แทนกรมป่าไม้ (อนุกรรมการ)
 10. นายวีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ (อนุกรรมการ)
 11. นางเสาวคนธ์ สุดสวาสดิ์ (อนุกรรมการ)
 12. นางกัณฑรีย์ บุญประกอบ (อนุกรรมการ)
 13. เจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อนุกรรมการและเลขานุการ)
 14. เจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ)

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษ

 1. นายธเรศ ศรีสถิตย์ (ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม) (ประธาน)
 2. รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า (อนุกรรมการ)
 3. ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ (อนุกรรมการ)
 4. ผู้แทนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (อนุกรรมการ)
 5. ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อนุกรรมการ)
 6. ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง (อนุกรรมการ)
 7. ผู้แทนกรมอนามัย (อนุกรรมการ)
 8. ผู้แทนสำนักงบประมาณ (อนุกรรมการ)
 9. ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม (อนุกรรมการ)
 10. นายสุธา ขาวเธียร (อนุกรรมการ)
 11. นายชาติ เจียมไชยศรี (อนุกรรมการ)
 12. นายจินต์ อโณทัย (อนุกรรมการ)
 13. นางสาวนงรัตน์ อิสโร (อนุกรรมการ)
 14. เจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อนุกรรมการและเลขานุการ)
 15. เจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ)