การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลสำเร็จของโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 นางสุณี ปิยะพันธ์ุพงศ์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิด “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลสำเร็จของโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง” โดยมี ดร.อัษฎาพร ไกรพานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายประเสริฐ ศิรินภาพร ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม บรรยายชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการประเมินผลสำเร็จของโครงการฯ ในระดับภาคและระดับจังหวัด ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมและระดมความคิดเห็น เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ บทเรียนสำคัญที่ได้จากการดำเนินโครงการฯ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการฯ ให้เกิดความต่อเนื่อง ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประมาณ ๓๐๐ คน