การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ ครั้งที่ 4/2562

กองบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม จัดประชุม
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ
ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 602 ชั้น 6 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ มีมติให้ความเห็นชอบโครงการฯ ดังต่อไปนี้

  1. การพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของโครงการ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3
  2. โครงการระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียระยะที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต กรณีปล่อยน้ำเสียไหลลงทะเลบริเวณอ่าวบางเทา
Pollution-ControlSub-committee-Project-Meeting-4-2562

Updated: มิถุนายน 28, 2019 — 2:00 pm