การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ ครั้งที่ 5/2562

กองบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม 
จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ 
ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุม 603 ชั้น 6 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
—————————–
โดยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังต่อไปนี้

1. โครงการโรงเรียนปลอดขยะโดยใช้หลัก 3C ดำเนินการโดยโรงเรียนหนองโสนพิทยาคม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
2. โครงการพัฒนาต่อยอดโรงเรียนปลอดขยะโดยใช้รูปแบบ “I CLEAN Model” สู่ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการขยะตำบล ดำเนินการโดย โรงเรียนวชิรป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
3. ขอขยายระยะเวลาปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการจัดการขยะต้นทางชุมชนตำบลบางไทร ดำเนินการโดย เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ตำบลบางไทร อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
————————–
เว็บไซต์กองทุนสิ่งแวดล้อม : 
http://envfund.onep.go.th/
เฟซบุ๊กกองทุนสิ่งแวดล้อม : 
https://web.facebook.com/envfund.onep/
E-mail กองทุนสิ่งแวดล้อม :
envifund.onep@hotmail.com

Updated: กรกฎาคม 2, 2019 — 9:16 am