การประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 2/2562

กองบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม จัดประชุม
คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562
ณ ห้องประชุม สป.ทส.​ ชั้น 17​ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
—————————–
โดยคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม มีมติให้ความเห็นชอบโครงการฯ ดังต่อไปนี้
1.​ การติดตามโครงการระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียระยะที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต กรณีปล่อยน้ำเสียไหลลงทะเลบริเวณอ่าวบางเทา
2.​ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3
3.​ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะครู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียน
ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน ดำเนินการโดย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร 
จังหวัดน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
4.​ รายงานการวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังที่สำคัญของผู้ใช้บริการหลัก 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมของกองทุนสิ่งแวดล้อม
5.​ การกำหนดเงินสะสมสูงสุดและการนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ปีบัญชี 2562
6.​ ทบทวนแผนปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อม (1 กรกฎาคม 2561 – 30 กันยายน 2563)
7.​ (ร่าง) ตัวชี้วัดการประเมินการดำเนินงานทุนหมุนเวียน (กองทุนสิ่งแวดล้อม)
ประจำปีบัญชี 2563

Updated: มิถุนายน 28, 2019 — 2:00 pm