กองบริหารกองทุนสิ่วแวดล้อม ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายระดับจังหวัดและภูมิภาคในการวิเคราะห์ความเหมาะสมเบื้องต้นกรณีชุดโครงการ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 15 -16 พฤศจิกายน 2561 กองบริหารกองทุนสิ่วแวดล้อม ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายระดับจังหวัดและภูมิภาคในการวิเคราะห์ความเหมาะสมเบื้องต้นกรณีชุดโครงการ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

โดยการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายพุฒิพงศ์  สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ ดร.นวรัตน์ ไกรพานนท์ ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ขึ้นกล่าวรายงาน

ซึ่งการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นการสัมมนาเพื่อชี้แจงแนวทางการร่วมดำเนินงานระหว่าง
กองบริการกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.)  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด(ทสจ.) และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค (สสภ.) ในการสนับสนุนชุดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนช่วยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการวิเคราะห์ความเหมาะสมของชุดโครงการ การติดตามประเมินผลสำเร็จของโครงการ และระเบียบ หลักเกณฑ์ ของกองทุนสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ให้กับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด(ทสจ.)  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค (สสภ.)  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานและบทเรียนสำคัญจากชุดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่ 1 และชุดที่ 2 จากกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 300 คน

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับฟังการบรรยาย ประกอบด้วย

  1. เรื่องแนวทางการร่วมดำเนินงานระหว่างสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม (สผ.) กับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค (สสภ.) ในการสนับสนุนชุดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิทยากร ดร.นวรัตน์ ไกรพานนท์ ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม

  1. เรื่องแนวทางการกรอกแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 โดยวิทยากรจากกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.) นางอัศนี
    กุลประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านสิ่งแวดล้อม และนายเกียรติพิบูล แสงสี นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
  2. เรื่องเทคนิคการวิเคราะห์ความเหมาะสมโครงการและแนวทางการติดตามประเมินผลสำเร็จของชุดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิทยากรจากกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.) นางอัศนี กุลประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านสิ่งแวดล้อม

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับฟังการเสวนา ประกอบด้วย

  1. เรื่องประสบการณ์จาการดำเนินการด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย โดยวิทยากรจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นางสาวระเบียบ ภูผา นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ดำเนินรายการโดย นางสาวนุตรีย์  กลิ่นสอน นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
  2. บทเรียนสำคัญที่ได้รับจากโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ
    ที่ต้นทาง ชุดที่ 1 และ ชุดที่ 2 โดยวิทยากรจากกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.) นายเกียรติพิบูล แสงสี นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ  นางกัญญาวีณ์ ล่ำสัน นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ  นางสาวนุตรีย์  กลิ่นสอน นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ ดำเนินรายการโดย นางสาวสุวรรณา  จันทรไพฑูรย์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ  
Updated: พฤศจิกายน 22, 2018 — 10:18 am