กองทุนสิ่งแวดล้อมจัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 17 มีนาคม 2560 ดร.อัษฎาพร ไกรพานนท์ รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานเปิดงานการชี้แจงขั้นตอนการใช้เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม และพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการตามมาตรา 23(1) ณ ห้องประชุม 602 ชั้น 6 อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบกำจัดของเสียรวม รวมทั้ง การจัดซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์สำหรับการดำเนินงาน ซึ่งเป็นโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย 1. เทศบาลตำบลบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 2. เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 3.เทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา 4. เทศบาลตำบลศรีพนา จังหวัดบึงกาฬ และ 5.เทศบาลเมืองตราด จังหวัดตราด รวมทั้ง มีผู้แทนจากกรมบัญชีกลาง สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมประชุมกว่า 70 คน

Updated: มีนาคม 27, 2017 — 3:01 pm