• ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม download


 • เอกสารประกอบการเสวนาในประเด็น "ประสบการณ์ CSR และมุมมอง CSR ในอนาคต" download • การสัมมนาโครงการความร่วมมือ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจเอกชน และพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ

        download


 • เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ได้จัดสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาข้อเสนอโครงการเงินกู้จากกองทุนสิ่งแวดล้อม สำหรับภาคเอกชน ณ โรงแรม เซนจูรี่ พาร์ค 

  >>>click<<<


 • เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้จัดอบรม เทคนิคการใช้งาน Microsoft Powerpoint ระดับ Advance  >>>click<<<


 • เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการและเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สำนักงานกองสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรุงเทพมหานครฯ   >>>click<<<
 • สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้จัด พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง การรับเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม  download
 • สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้จัดอบรมหลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยได้รับเกียรติจาก คุณพนิดา พิทยาธรเทพ นักวิชาการคลังชำนญการ เป็นวิทยากรเพื่อบรรยายให้ความรู้   download

  • การประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูล

การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม(CorporatSocial Responsibility - CSR) และรับฟังข้อมูลความต้องการในการจัดทำโครงการด้าน CSR ใน ปี พ.ศ 2558 เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนากรอบความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจเอกชนประจำปีพ.ศ.2558และบัญชีรงการ(Shopping Lists) ประจำปี พ.ศ. 2558       download


 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การป้องกันและลดผลกระทบจากดินโคลนถล่ม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

วันที่10 พฤศจิกายน 2557 ณ อาคารแก้วสมุย แกรนด์ฮออลล์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี

download

 • ขอเชิญภาคธุรกิจเอกชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการร่วมมือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของภาค ธุรกิจเอกชน  ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยภาครัฐ ชุมชน และภาคธุรกิจเอกชน download 

เอกสารสำหรับการดาวน์โหลดประกอบด้วย

1.กรอบความร่วมมือด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจเอกชน download

2.บัญชี โครงการ(shopping list) จำนวน26โครงการ ภายใต้กรอบความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการ มีส่วนร่วมของภาคธุรกิจเอกชน download

3.ร่าง บันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจเอกชน download
- ด้านการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวม/ระบบกำจัดของเสียรวม -

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวม ระบบกำจัดของเสียรวมของชุมชน  ตามมาตร 23(1) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 โดยผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

 • หลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุน   DOWNLOAD
 • คู่มือการจัดทำข้อเสนอโครงการ       DOWNLOAD
 • แบบฟอร์มคำขอรับการสนับสนุน      DOWNLOAD

- ด้านการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม -

องค์กร ที่สามารถขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินโครงการด้านการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม จะเป็นไปตามกรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุน ตามมาตรา 23(4) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 

 • กรอบทิศทาง                              DOWNLOAD
 • คู่มือการเขียนข้อเสนอโครงการ    DOWNLOAD
 • แบบฟอร์มคำขอรับการสนับสนุน  DOWNLOAD

- ด้านเงินกู้ภาคเอกชน -

ภาคเอกชนสามารถขอรับการสนับสนุนเงินกู้เพื่อจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย บำบัดอากาศเสีย เพื่อการควบคุมบำบัดหรือขจัดมลพิษ ที่เกิดจากกิจกรรมของตนเอง

 • หลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุน   DOWNLOAD
 • คู่มือการขอรับการสนับสนุน              DOWNLOAD

คณะ กรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมในการประชุมครั้งที่ 1/2558  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติอนุมัติจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 โครงการ ดังนี้
โครงการเงินกู้
1.โครงการก่อสร้างและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ของโรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ส่วนขยายอาคาร 3 ของบริษัท ตรังเวชกิจ จำกัด
วงเงินอนุมัติ 10,000,000 บาท ระยะเวลาเงินกู้ 7 ปี ระยะเวลาปลอดการชำระคืนเงินต้น 18 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี
2.โครงการจัดการมูลไก่จากฟาร์มไก่ไข่สุนทรฟาร์ม เพือลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของ นายชานุวัฒณ์  สิวะโมกข์ วงเงินอนุมัติ 50,000,000 บาท ระยะเวลาโครงการเงินกู้ 7 ปี ระยะเวลาปลอดการชำระคืนเงินต้น 12 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี
3.โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อผลิตก๊าซชิวภาพ ของบริษัท เกษตรลุ่มน้ำ จำกัด วงเงินอนุมัติ 20,000,000 บาท ระยะเวลาเงินกู้ 7 ปี ระยะเวลาปลอดการชำระคืนเงินต้น 18 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี
4.โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ของ บริษัท ปาล์มดีศรีนคร จำกัด วงเงินอนุมัติ 33,592,560 บาท ระยะเวลาเงินกู้ 7 ปี ระยะเวลาปลอดการชำระคืนเงินต้น 18 เดือน อัตราดอกกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี
โครงการเงินอุดหนุน
1.โครงการชุมชนนำร่องต้นแบบผลิตก๊าซชิวภาพในครัวเรือนจากมูลสัตว์ และการแก้ไขปัญหามลภาวะจากการเลี้ยงสัตว์ ของเทศบาลเมืองตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ วงเงินอนุมัติ 293,732 บาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 ปี

เอกสาร ประกอบการบรรยาย การสัมมนากรอบทิศทางการสนับสนุนเงินอุดหนุนกองทุนสิ่งแวดล้อม ตาม มาตรา23(4) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 วันที่ 11 กันยายน 2557 ณ.โรงแรม รามา การ์เด้น กรุงเทพฯ
- การถ่ายทอดประสบการณื
- กรอบทิศทาง
- โครงการสร้างความตระหนักรู้
- การจัดการทรัพยากรตำบลคลองชะอุ่น
- โครงการชาววังทองร่วมใจลดมลพิษ

คู่มือการจัดทำข้อเสนอโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
 E-Book/DOWNLOAD
- ภาคภนวก ก DOWNLOAD
- ภาคผนวก ข   DOWNLOAD
คู่มือการขอรับการสนับสนุนเงินกู้จากกองทุนสิ่งแวดล้อมสำหรับภาคเอกชน
DOWNLOAD
แหล่งเงินอุดหนุนด้านการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
DOWNLOAD
E-Book แผนการปรับปรุงการให้บริการจากผลสำรวจความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประจำปีบัญชี 2556/ PDF
E-Book รายงานการประเมินผลลัพธ์ของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม 2556 / PDF File
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในและภายนอกองค์กร
แผนบริหารความเสี่ยงของกองทุนสิ่งแวดล้อม ปี 2556
แผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
รายงานประจำปี กองทุนสิ่งแวดล้อม
E-Book รายงานประจำปี กองทุนสิ่งแวดล้อม 2556/PDF File
E-Book รายงานประจำปี กองทุนสิ่งแวดล้อม 2555/PDF File
E-Book รายงานประจำปี กองทุนสิ่งแวดล้อม 2554/PDF File
แผนการปรับปรุงการให้บริการจากผลสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปีบัญชี 2554
แผนบริหารความเสี่ยงของกองทุนสิ่งแวดล้อมปี ๒๕๕๕
งบการเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม2555
งบการเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม2556

LaughingLaughingสารคดีโทรทัศน์ ชุด ชีวิตเพื่อสิ่งแวดล้อมLaughingLaughing


LaughingLaughingSPOT โทรทัศน์LaughingLaughing
ขอเชิญภาคธุรกิจเอกชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

ร่วม มือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของภาค ธุรกิจเอกชน  ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยภาครัฐ ชุมชน และภาคธุรกิจเอกชน download 

เอกสารสำหรับการดาวน์โหลดประกอบด้วย

1.กรอบความร่วมมือด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจเอกชน download

2.บัญชี โครงการ(shopping list) จำนวน26โครงการ ภายใต้กรอบความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการ มีส่วนร่วมของภาคธุรกิจเอกชน download

3.ร่าง บันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจเอกชน download  

?>