การสัมมนาเผยแพร่ผลสำเร็จของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม

“กองทุนสิ่งแวดล้อม สานพลังเครือข่าย

 • กรณี หากท่านประสงค์ที่จะพักค้างคืนที่โรงแรม รามาการ์เด้นส์  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสำรองห้องพัก และติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โรงแรม รามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02 558 7888 ต่อ 10206 โทรสาร 02 558 7889 >>download<<


 • ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม  download

 • ขอเชิญภาคธุรกิจเอกชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการร่วมมือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของภาค ธุรกิจเอกชน  ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยภาครัฐ ชุมชน และภาคธุรกิจเอกชน download 

เอกสารสำหรับการดาวน์โหลดประกอบด้วย

1.กรอบความร่วมมือด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจเอกชน download

2.บัญชี โครงการ(shopping list) จำนวน26โครงการ ภายใต้กรอบความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการ มีส่วนร่วมของภาคธุรกิจเอกชน download

3.ร่าง บันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจเอกชน download


 • สำนักงำนกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้จัดฝึกอบรม เรื่อง การจัดทาแผนปฏิบัติการบริหาร งานกองทุน สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม ภายใต้โครงการเสริมส ร้างและขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร ระหว่างวันที่ 25 – 27 มิ.ย.2558 ณ เดอะ เกรซ อัมพวา รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม  >>click<<
 • เอกสารประกอบการเสวนาในประเด็น "ประสบการณ์ CSR และมุมมอง CSR ในอนาคต" download

 • การ สัมมนาโครงการความร่วมมือ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจเอกชน และพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ download

 • เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ได้จัดสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาข้อเสนอโครงการเงินกู้จากกองทุนสิ่งแวดล้อม สำหรับภาคเอกชน ณ โรงแรม เซนจูรี่ พาร์ค  >>>click<<<

 • เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้จัดอบรม เทคนิคการใช้งาน Microsoft Powerpoint ระดับ Advance  >>>click<<<

 • เมื่อ วันที่ 11 มีนาคม 2558 คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการและเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สำนักงานกองสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรุงเทพมหานครฯ   >>>click<<<

 • สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้จัด พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง การรับเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม  download


 • สำนัก งานกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้จัดอบรมหลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยได้รับเกียรติจาก คุณพนิดา พิทยาธรเทพ นักวิชาการคลังชำนญการ เป็นวิทยากรเพื่อบรรยายให้ความรู้   download

 • การประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูล

การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม(CorporatSocial Responsibility - CSR) และรับฟังข้อมูลความต้องการในการจัดทำโครงการด้าน CSR ใน ปี พ.ศ 2558 เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนากรอบความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจเอกชนประจำปีพ.ศ.2558และบัญชีโครงการ(Shopping Lists) ประจำปี พ.ศ. 2558       download


- ด้านการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวม/ระบบกำจัดของเสียรวม -

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวม ระบบกำจัดของเสียรวมของชุมชน  ตามมาตร 23(1) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 โดยผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

 • หลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุน   DOWNLOAD
 • คู่มือการจัดทำข้อเสนอโครงการ       DOWNLOAD
 • แบบฟอร์มคำขอรับการสนับสนุน      DOWNLOAD

- ด้านการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม -

องค์กร ที่สามารถขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินโครงการด้านการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม จะเป็นไปตามกรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุน ตามมาตรา 23(4) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 

 • กรอบทิศทาง                              DOWNLOAD
 • คู่มือการเขียนข้อเสนอโครงการ    DOWNLOAD
 • แบบฟอร์มคำขอรับการสนับสนุน  DOWNLOAD

- ด้านเงินกู้ภาคเอกชน -

ภาคเอกชนสามารถขอรับการสนับสนุนเงินกู้เพื่อจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย บำบัดอากาศเสีย เพื่อการควบคุมบำบัดหรือขจัดมลพิษ ที่เกิดจากกิจกรรมของตนเอง

 • หลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุน   DOWNLOAD
 • คู่มือการขอรับการสนับสนุน              DOWNLOAD

คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมในการประชุมครั้งที่ 4/2558  เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ได้มีมติอนุมัติจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 โครงการ ดังนี้
โครงการเงินกู้
1.โครงการซื้อและติดตั้งเครื่อง Boiler/Hot Oil ของบริษัท สมุทรสาครพิมพ์ผ้า จำกัด วงเงินอนุมัติ 8,700,000 บาท ระยะเวลาเงินกู้ 7 ปี  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี


โครงการเงินอุดหนุน
1.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวม ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ปี พ.ศ.2554 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 4 พื้นที่ คือ
   1.1 เทศบาลเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท วงเงิน 11,498,349 บาท ระยะเวลาดำเนินโครงการและเบิกจ่ายเงิน รวม 8 เดือน
   1.2 เทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน วงเงิน 23,880,000 บาท ระยะเวลาดำเนินโครงการและเบิกจ่ายเงิน รวม 14 เดือน
   1.3 เทศบาลเมืองชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ วงเงิน 4,113,000 บาท ระยะเวลาดำเนินโครงการและเบิกจ่ายเงิน รวม 12 เดือน
   1.4 เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย วงเงิน 14,680,000 บาท ระยะเวลาดำเนินโครงการและเบิกจ่ายเงิน รวม 12 เดือน


เอกสาร ประกอบการบรรยาย การสัมมนากรอบทิศทางการสนับสนุนเงินอุดหนุนกองทุนสิ่งแวดล้อม ตาม มาตรา23(4) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 วันที่ 11 กันยายน 2557 ณ.โรงแรม รามา การ์เด้น กรุงเทพฯ
- การถ่ายทอดประสบการณื
- กรอบทิศทาง
- โครงการสร้างความตระหนักรู้
- การจัดการทรัพยากรตำบลคลองชะอุ่น
- โครงการชาววังทองร่วมใจลดมลพิษ

คู่มือการจัดทำข้อเสนอโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
 E-Book/DOWNLOAD
- ภาคภนวก ก DOWNLOAD
- ภาคผนวก ข   DOWNLOAD

คู่มือการจัดทำข้อเสนอโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
คู่มือการขอรับการสนับสนุนเงินกู้จากกองทุนสิ่งแวดล้อมสำหรับภาคเอกชน
DOWNLOAD
แหล่งเงินอุดหนุนด้านการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
DOWNLOAD
E-Book แผนการปรับปรุงการให้บริการจากผลสำรวจความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประจำปีบัญชี 2556/ PDF
E-Book รายงานการประเมินผลลัพธ์ของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม 2556 / PDF File
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในและภายนอกองค์กร
แผนบริหารความเสี่ยงของกองทุนสิ่งแวดล้อม ปี 2556
แผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
รายงานประจำปี กองทุนสิ่งแวดล้อม
E-Book รายงานประจำปี กองทุนสิ่งแวดล้อม 2556/PDF File
E-Book รายงานประจำปี กองทุนสิ่งแวดล้อม 2555/PDF File
E-Book รายงานประจำปี กองทุนสิ่งแวดล้อม 2554/PDF File
แผนการปรับปรุงการให้บริการจากผลสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปีบัญชี 2554
แผนบริหารความเสี่ยงของกองทุนสิ่งแวดล้อมปี ๒๕๕๕
งบการเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม2555
งบการเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม2556

LaughingLaughingสารคดีโทรทัศน์ ชุด ชีวิตเพื่อสิ่งแวดล้อมLaughingLaughing     1.โครงการบำบัดน้ำเสีย                     2.รักษ์นก รักษ์ป่าชายเลน                3.ปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง
    โรงพยาบาลบางโพ                                                                          นวัตกรรมลดขยะภาคเกษตร
                      

     4.การจัดการไฟป่า ในป่าเต็งรัง           5.ภูมิปัญญาปกาเกอะญอกับวิธี            6.สร้างวัยทีนรักษ์ท่าจีน
                                                    อนุกรักษ์ต้นน้ำ
                      

          7.ระบบไบโอแก๊ส                    8.ไส้เดือนดิน กำจัดขยะอินทรีย์              9.การจัดการขยะเมืองตาคลี
   คำตอบของการจัดการของเสียฟาร์มหมู
                   

      10.ระบบบำบัดน้ำเสีย เมืองพัทยา        11. วิถีชุมชน ประมงพื้นบ้าน             12.วิถีเกษตรไทย วิถีเกษตรเพื่อชีวิต

                  

     13.ฟื้นฟูพื้นที่ชุมน้ำ ป่าทามมุน จ.ร้อยเอ็ด        14.สวมหมวกให้ภูเขา ใส่รองเท้าให้ตีนดอย

                                   LaughingLaughingSPOT โทรทัศน์LaughingLaughing
ขอเชิญภาคธุรกิจเอกชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

ร่วม มือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของภาค ธุรกิจเอกชน  ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยภาครัฐ ชุมชน และภาคธุรกิจเอกชน download 

เอกสารสำหรับการดาวน์โหลดประกอบด้วย

1.กรอบความร่วมมือด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจเอกชน download

2.บัญชี โครงการ(shopping list) จำนวน26โครงการ ภายใต้กรอบความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการ มีส่วนร่วมของภาคธุรกิจเอกชน download

3.ร่าง บันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจเอกชน download  

?>