- อาจารย์ ไชยยศ CSR Presentatiion >>File<<

         - CPF CSR Presentation                     >>File<<

         - Thaioil CSR Presentation                 >>File<<


 • วีดีทัศน์ คู่มือการประสานการดำเนินงาน โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม >>>Link<<< 
 • คู่มือประสานการดำเนินงาน  >>File<<


 • สานักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมจัดแสดงผลงานนิทรรศการในงาน
  ทนุ มนุ มอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นประจาปี 2558 "ทนุ มนุ ยงั่ ทุนหมุนเวียนสร้างไทยยั่งยืน "
  เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
  โดย พลเอก ยทุ ประยุทธ์ จันทร์โอชา นาย กรัฐมนตรี เป็นประธานในการมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น DOWNLOAD


 • เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 สานักงาน กองทุนสิ่งแวดล้อม ได้จัดให้มีการสัมมนาเผยแพร่ผลสาเร็จของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม “กองทุนสิ่งแวดล้อม สานพลังเครือข่าย ”  DOWNLOAD


NEW

กองทุนสิ่งแวดล้อมให้การสนับสนุนเงินกู้แก่ภาคเอกชนที่มีหน้าที่ตามกฎหมายที่ ต้องจัดให้มีระบบบำบัดอากาศเสีย น้ำเสียและระบบกำจัดของเสีย หรืออุปกรณ์อื่นใด เพื่อควบคุมบำบัด หรือขจัดมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมหรือการดำเนินกิจการของตนเอง โดยมีระยะเวลา การชำระคืนเงินกู้ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย ดังนี้

 • (1) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี กรณีใช้หนังสือค้ำประกันหรือโอนสิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝาก

 • (2) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี กรณีใช้หลักทรัพย์อื่นค้ำประกัน

                                                 download               downlod

                                                       อัตราดอกเบี้ย          อัตราดอกเบี้ย


 • เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558 สานักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้จัดสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาข้อเสนอโครงการเงินกู้จากกองทุนสิ่งแวดล้อม สาหรับภาคเอกชน ณ สวนนงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี  >>click<<

 • ขอเชิญภาคธุรกิจเอกชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการร่วมมือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของภาค ธุรกิจเอกชน  ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยภาครัฐ ชุมชน และภาคธุรกิจเอกชน download 

เอกสารสำหรับการดาวน์โหลดประกอบด้วย

1.กรอบความร่วมมือด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจเอกชน download

2.บัญชี โครงการ(shopping list) จำนวน26โครงการ ภายใต้กรอบความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการ มีส่วนร่วมของภาคธุรกิจเอกชน download

3.ร่าง บันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจเอกชน download


 • สำนักงำนกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้จัดฝึกอบรม เรื่อง การจัดทาแผนปฏิบัติการบริหาร งานกองทุน สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม ภายใต้โครงการเสริมส ร้างและขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร ระหว่างวันที่ 25 – 27 มิ.ย.2558 ณ เดอะ เกรซ อัมพวา รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม  >>click<<
 • เอกสารประกอบการเสวนาในประเด็น "ประสบการณ์ CSR และมุมมอง CSR ในอนาคต" download

 • การ สัมมนาโครงการความร่วมมือ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจเอกชน และพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ download


- ด้านการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม -

องค์กร ที่สามารถขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินโครงการด้านการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม จะเป็นไปตามกรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุน ตามมาตรา 23(4) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 

 • กรอบทิศทาง                              DOWNLOAD
 • คู่มือการเขียนข้อเสนอโครงการ    DOWNLOAD
 • แบบฟอร์มคำขอรับการสนับสนุน  DOWNLOAD

- ด้านเงินกู้ภาคเอกชน -

ภาคเอกชนสามารถขอรับการสนับสนุนเงินกู้เพื่อจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย บำบัดอากาศเสีย เพื่อการควบคุมบำบัดหรือขจัดมลพิษ ที่เกิดจากกิจกรรมของตนเอง

 • หลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุน   DOWNLOAD
 • คู่มือการขอรับการสนับสนุน              DOWNLOAD

คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมในการประชุมครั้งที่ 4/2558  วันที่ 19 มิถุนายน 2558 ได้มีมติอนุมัติจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 โครงการ ดังนี้
โครงการเงินกู้
1.โครงการซื้อและติดตั้งเครื่อง Boiler/Hot Oil ของบริษัท สมุทรสาครพิมพ์ผ้า จำกัด วงเงินอนุมัติ 8,700,000 บาท ระยะเวลาเงินกู้ 7 ปี  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี


โครงการเงินอุดหนุน
1.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวม ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ปี พ.ศ.2554 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 4 พื้นที่ คือ
   1.1 เทศบาลเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท วงเงิน 11,498,349 บาท ระยะเวลาดำเนินโครงการและเบิกจ่ายเงิน รวม 8 เดือน
   1.2 เทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน วงเงิน 23,880,000 บาท ระยะเวลาดำเนินโครงการและเบิกจ่ายเงิน รวม 14 เดือน
   1.3 เทศบาลเมืองชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ วงเงิน 4,113,000 บาท ระยะเวลาดำเนินโครงการและเบิกจ่ายเงิน รวม 12 เดือน
   1.4 เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย วงเงิน 14,680,000 บาท ระยะเวลาดำเนินโครงการและเบิกจ่ายเงิน รวม 12 เดือนคู่มือประสานการดำเนินโครงการตามมาตรา ๒๓(๓) ที่ได้รับเงินกู้จากกองทุนสิ่งแวดล้อม

คู่มือการจัดทำข้อเสนอโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ๒๓(๔)

คู่มือการขอรับการสนับสนุนเงินกู้จากกองทุนสิ่งแวดล้อมสำหรับภาคเอกชน
DOWNLOAD
แหล่งเงินอุดหนุนด้านการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
DOWNLOAD
E-Book แผนการปรับปรุงการให้บริการจากผลสำรวจความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประจำปีบัญชี 2556/ PDF
E-Book รายงานการประเมินผลลัพธ์ของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม 2556 / PDF File
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในและภายนอกองค์กร
แผนบริหารความเสี่ยงของกองทุนสิ่งแวดล้อม ปี 2556
แผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
รายงานประจำปี กองทุนสิ่งแวดล้อม
E-Book รายงานประจำปี กองทุนสิ่งแวดล้อม 2556/PDF File
E-Book รายงานประจำปี กองทุนสิ่งแวดล้อม 2555/PDF File
E-Book รายงานประจำปี กองทุนสิ่งแวดล้อม 2554/PDF File
แผนการปรับปรุงการให้บริการจากผลสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปีบัญชี 2554
แผนบริหารความเสี่ยงของกองทุนสิ่งแวดล้อมปี ๒๕๕๕
งบการเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม2555
งบการเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม2556

LaughingLaughingสารคดีโทรทัศน์ ชุด ชีวิตเพื่อสิ่งแวดล้อมLaughingLaughing     1.โครงการบำบัดน้ำเสีย                     2.รักษ์นก รักษ์ป่าชายเลน                3.ปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง
    โรงพยาบาลบางโพ                                                                          นวัตกรรมลดขยะภาคเกษตร
                      

     4.การจัดการไฟป่า ในป่าเต็งรัง           5.ภูมิปัญญาปกาเกอะญอกับวิธี            6.สร้างวัยทีนรักษ์ท่าจีน
                                                    อนุกรักษ์ต้นน้ำ
                      

          7.ระบบไบโอแก๊ส                    8.ไส้เดือนดิน กำจัดขยะอินทรีย์              9.การจัดการขยะเมืองตาคลี
   คำตอบของการจัดการของเสียฟาร์มหมู
                   

      10.ระบบบำบัดน้ำเสีย เมืองพัทยา        11. วิถีชุมชน ประมงพื้นบ้าน             12.วิถีเกษตรไทย วิถีเกษตรเพื่อชีวิต

                  

     13.ฟื้นฟูพื้นที่ชุมน้ำ ป่าทามมุน จ.ร้อยเอ็ด        14.สวมหมวกให้ภูเขา ใส่รองเท้าให้ตีนดอย

                                   LaughingLaughingSPOT โทรทัศน์LaughingLaughing
ขอเชิญภาคธุรกิจเอกชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

ร่วม มือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของภาค ธุรกิจเอกชน  ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยภาครัฐ ชุมชน และภาคธุรกิจเอกชน download 

เอกสารสำหรับการดาวน์โหลดประกอบด้วย

1.กรอบความร่วมมือด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจเอกชน download

2.บัญชี โครงการ(shopping list) จำนวน26โครงการ ภายใต้กรอบความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการ มีส่วนร่วมของภาคธุรกิจเอกชน download

3.ร่าง บันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจเอกชน download
  

?>