• คู่มือประสานงาน โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระดับจังหวัด กรณีเงินสมทบ 100,000 บาท


 • แนวทางการปฏิบัติงานกองทุนสิ่งแวดล้อมของสำนักงานเขตและสำนักคลังจังหวัด กรณีโครงการที่จัดสรรเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง)


กองทุนสิ่งแวดล้อมสร้างเครือข่ายการเป็นพี่เลี้ยงในการเขียนข้อเสนอโครงการ

 • หากท่านใดสนใจที่จะเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองทุนสิ่งแวดล้อมมีองค์กรเครือข่ายการเป็นพี่เลี้ยงในการเขียนข้อเสนอโครงการ 4 ภาค คือ ภาคเหนือ 4 จังหวัด 9 องค์กร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จังหวัด 2 องค์กร ภาคกลาง 2 จังหวัด 3 องค์กร และภาคใต้ 2 จังหวัด 2 องค์กร ท่านสามารถ Download รายชื่อเครือข่ายและเบอร์ติดต่อได้


การสัมมนาเพื่อชี้แจงการติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง

 • บรรยายความก้าวหน้าโดยคุณอัศนี

 • บรรยายการติดตามโดยคุณเกียรติพิบูล

 • แนวทางของกรมบัญชีกลาง

 • เอกสารอ้างอิงแนวทางการปฏิบัติของกรมบัญชรกลาง

 • เอกสารหมายเลข1_แบบประเมินผล คก.ขยะต้นทาง

 • เอกสารหมายเลข2_แบบรายงานผล โดย ทสจ

 • เอกสารหมายเลข3_แบบรายงานผล โดย สสภ

 • เอกสารหมายเลข4_รายละเอียดงบ ทสจ

 • เอกสารหมายเลข5_รายละเอียดงบ สสภ


 • เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 สานักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้จัดสัมมนาเพื่อชี้แจงการติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ณ ห้องดองเมือง โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติกล่าวเปิดงานสัมมนาจาก ดร.อัษฎาพร ไกรพานนท์ รองเลขาธิการสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


 • เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2559 เจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมกิจกรรมฟื้นฟูและปลูกป่าชายเลนเขาขนาบน้ำ ณ หมู่ 2 ต.คลองประสงค์ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ ในโครงการเฝ้าระวังการบุกลุกและฟื้นฟูป่าชายเลนเขาขนาบน้ำ


 • คู่มือการดำเนินงานตามมาตรา ๘๘ และ ๙๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ถึงแนวทางการดำเนินงานตามมาตรา ๘๘ และ ๙๓กองทุนสิ่งแวดล้อมให้การสนับสนุนเงินกู้แก่ภาคเอกชนที่มีหน้าที่ตามกฎหมายที่ ต้องจัดให้มีระบบบำบัดอากาศเสีย น้ำเสียและระบบกำจัดของเสีย หรืออุปกรณ์อื่นใด เพื่อควบคุมบำบัด หรือขจัดมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมหรือการดำเนินกิจการของตนเอง โดยมีระยะเวลา การชำระคืนเงินกู้ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย ดังนี้

 • (1) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี กรณีใช้หนังสือค้ำประกันหรือโอนสิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝาก

 • (2) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี กรณีใช้หลักทรัพย์อื่นค้ำประกัน

                                                 download               downlod

                                                       อัตราดอกเบี้ย          อัตราดอกเบี้ย
- ด้านการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม -

องค์กร ที่สามารถขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินโครงการด้านการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม จะเป็นไปตามกรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุน ตามมาตรา 23(4) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 

 • กรอบทิศทาง                              DOWNLOAD
 • คู่มือการเขียนข้อเสนอโครงการ    DOWNLOAD
 • แบบฟอร์มคำขอรับการสนับสนุน  DOWNLOAD

- ด้านเงินกู้ภาคเอกชน -

ภาคเอกชนสามารถขอรับการสนับสนุนเงินกู้เพื่อจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย บำบัดอากาศเสีย เพื่อการควบคุมบำบัดหรือขจัดมลพิษ ที่เกิดจากกิจกรรมของตนเอง

 • หลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุน   DOWNLOAD
 • คู่มือการขอรับการสนับสนุน              DOWNLOAD


 • คู่มือประสานการดำเนินงาน โครงการด้านการจัดการมลพิษ ตามมาตรา 23(4)

 • คู่มือการใช้งาน โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายงานการติดตามผลการดำเนินงานโครงการภายใต้กอง ทุนสิ่งแวดล้อม (สำหรับผู้รายงานผลการดำเนินงาน)

 • คู่มือประสานการดำเนินงาน  >>File<<

 • วีดีทัศน์ >>>Link<<<

แหล่งเงินอุดหนุนด้านการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๒๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙

คู่มือประสานการดำเนินโครงการตามมาตรา ๒๓(๓) ที่ได้รับเงินกู้จากกองทุนสิ่งแวดล้อม

คู่มือการจัดทำข้อเสนอโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ๒๓(๔)

คู่มือการขอรับการสนับสนุนเงินกู้จากกองทุนสิ่งแวดล้อมสำหรับภาคเอกชน
DOWNLOAD
แหล่งเงินอุดหนุนด้านการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
DOWNLOAD
E-Book แผนการปรับปรุงการให้บริการจากผลสำรวจความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประจำปีบัญชี 2556/ PDF
E-Book รายงานการประเมินผลลัพธ์ของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม 2556 / PDF File
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในและภายนอกองค์กร
แผนบริหารความเสี่ยงของกองทุนสิ่งแวดล้อม ปี 2559
แผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 
ายงานประจำปี กองทุนสิ่งแวดล้อม ปี 2557
แผนการปรับปรุงการให้บริการจากผลสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปีบัญชี 2554


LaughingLaughingสารคดีโทรทัศน์ ชุด ชีวิตเพื่อสิ่งแวดล้อมLaughingLaughing     1.โครงการบำบัดน้ำเสีย                     2.รักษ์นก รักษ์ป่าชายเลน                3.ปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง
    โรงพยาบาลบางโพ                                                                          นวัตกรรมลดขยะภาคเกษตร
                      

     4.การจัดการไฟป่า ในป่าเต็งรัง           5.ภูมิปัญญาปกาเกอะญอกับวิธี            6.สร้างวัยทีนรักษ์ท่าจีน
                                                    อนุกรักษ์ต้นน้ำ
                      

          7.ระบบไบโอแก๊ส                    8.ไส้เดือนดิน กำจัดขยะอินทรีย์              9.การจัดการขยะเมืองตาคลี
   คำตอบของการจัดการของเสียฟาร์มหมู
                   

      10.ระบบบำบัดน้ำเสีย เมืองพัทยา        11. วิถีชุมชน ประมงพื้นบ้าน             12.วิถีเกษตรไทย วิถีเกษตรเพื่อชีวิต

                  

     13.ฟื้นฟูพื้นที่ชุมน้ำ ป่าทามมุน จ.ร้อยเอ็ด        14.สวมหมวกให้ภูเขา ใส่รองเท้าให้ตีนดอย

                                   LaughingLaughingSPOT โทรทัศน์LaughingLaughing
ขอเชิญภาคธุรกิจเอกชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

ร่วม มือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของภาค ธุรกิจเอกชน  ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยภาครัฐ ชุมชน และภาคธุรกิจเอกชน download 

เอกสารสำหรับการดาวน์โหลดประกอบด้วย

1.กรอบความร่วมมือด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจเอกชน download

2.บัญชี โครงการ(shopping list) จำนวน26โครงการ ภายใต้กรอบความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการ มีส่วนร่วมของภาคธุรกิจเอกชน download

3.ร่าง บันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจเอกชน download
  

?>