กรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๒๓ (๔)

 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕

ในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมงาน

และจัดแสดงบูธนิทรรศการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ในงานวันทะเลโลก

 


วารสาร สผ. หมวดกองทุนสิ่งแวดล้อม ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 ประจำปี 2559


กองทุนสิ่งแวดล้อม จัดสัมมนากองทุนสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2559

               "ร่วมคิด ร่วมสร้าง ดูแลสิ่งแวดล้อม"


แบบสำรวจโครงการระบบขยะมูลฝอย

แบบสำรวจโครงการระบบบำบัดน้ำเสีย


เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรม

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร (Knowledge Management , KM)ร่างกรอบ ทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๒๓(๔) 

แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

 ๑. เอกสารประกอบการบรรยาย (PowerPoint)

 ๒.ร่างกรอบ ทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมตามมาตรา

๒๓(๔) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

พ.ศ. ๒๕๓๕ ในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

๓. แบบแสดงความเห็นต่อร่างกรอบทิศทางฯ

(กรุณาตอบแบบแสดงความคิดเห็น ภายในวันที่ ๑๐ มิ.ย. ๕๙) 

คู่มือประสานงาน โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ในระดับจังหวัด กรณีเงินสมทบ 100,000 บาทแนวทางการปฏิบัติงานกองทุนสิ่งแวดล้อมของสำนักงานเขตและสำนักคลังจังหวัด

กรณีโครงการที่จัดสรรเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับโครงการส่งเสริม

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง)


กองทุนสิ่งแวดล้อมสร้างเครือข่ายการเป็นพี่เลี้ยงในการเขียนข้อเสนอโครงการ

- หากท่านใดสนใจที่จะเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองทุนสิ่งแวดล้อมมีองค์กร

เครือข่ายการเป็นพี่เลี้ยงในการเขียนข้อเสนอโครงการ 4 ภาค คือ ภาคเหนือ

4 จังหวัด 9 องค์กร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จังหวัด 2 องค์กร ภาคกลาง

2 จังหวัด 3 องค์กร และภาคใต้ 2 จังหวัด 2 องค์กร ท่านสามารถ Download

รายชื่อเครือข่ายและเบอร์ติดต่อได้


การสัมมนาเพื่อชี้แจงการติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน

ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง

 • บรรยายความก้าวหน้าโดยคุณอัศนี

 • บรรยายการติดตามโดยคุณเกียรติพิบูล

 • แนวทางของกรมบัญชีกลาง

 • เอกสารอ้างอิงแนวทางการปฏิบัติของกรมบัญชรกลาง

 • เอกสารหมายเลข1_แบบประเมินผล คก.ขยะต้นทาง

 • เอกสารหมายเลข2_แบบรายงานผล โดย ทสจ

 • เอกสารหมายเลข3_แบบรายงานผล โดย สสภ

 • เอกสารหมายเลข4_รายละเอียดงบ ทสจ

 • เอกสารหมายเลข5_รายละเอียดงบ สสภ


คู่มือการดำเนินงานตามมาตรา ๘๘ และ ๙๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ถึง

แนวทางการดำเนินงานตามมาตรา ๘๘ และ ๙๓

- ด้านการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม -

องค์กร ที่สามารถขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินโครงการด้านการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม จะเป็นไปตามกรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุน ตามมาตรา 23(4) แห่งพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 

 • กรอบทิศทาง                              DOWNLOAD
 • คู่มือการเขียนข้อเสนอโครงการ    DOWNLOAD
 • แบบฟอร์มคำขอรับการสนับสนุน  DOWNLOAD

- ด้านเงินกู้ภาคเอกชน -

ภาคเอกชนสามารถขอรับการสนับสนุนเงินกู้เพื่อจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย บำบัดอากาศเสีย เพื่อการควบคุมบำบัด

หรือขจัดมลพิษ ที่เกิดจากกิจกรรมของตนเอง

 • หลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุน   DOWNLOAD
 • คู่มือการขอรับการสนับสนุน              DOWNLOAD


 • แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม และแผนปฏิบัติการรับรองความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจำปีบัญชี ๒๕๖๐

 • คู่มือการบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจำปีบัญชี ๒๕๖๐

 • คู่มือประสานการดำเนินงาน โครงการด้านการจัดการมลพิษ ตามมาตรา 23(4)

 • คู่มือการใช้งาน โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายงานการติดตามผลการดำเนินงานโครงการภายใต้กอง ทุนสิ่งแวดล้อม (สำหรับผู้รายงานผลการดำเนินงาน)

 • คู่มือประสานการดำเนินงาน  >>File<<

 • วีดีทัศน์ >>>Link<<<

แหล่งเงินอุดหนุนด้านการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๒๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙

คู่มือประสานการดำเนินโครงการตามมาตรา ๒๓(๓) ที่ได้รับเงินกู้จากกองทุนสิ่งแวดล้อม

คู่มือการจัดทำข้อเสนอโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ๒๓(๔)

คู่มือการขอรับการสนับสนุนเงินกู้จากกองทุนสิ่งแวดล้อมสำหรับภาคเอกชน
DOWNLOAD
แหล่งเงินอุดหนุนด้านการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
DOWNLOAD
E-Book แผนการปรับปรุงการให้บริการจากผลสำรวจความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประจำปีบัญชี 2556/ PDF
E-Book รายงานการประเมินผลลัพธ์ของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม 2556 / PDF File
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในและภายนอกองค์กร
แผนบริหารความเสี่ยงของกองทุนสิ่งแวดล้อม ปี 2559
แผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 
ายงานประจำปี กองทุนสิ่งแวดล้อม ปี 2558
แผนการปรับปรุงการให้บริการจากผลสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปีบัญชี 2554


LaughingLaughingสารคดีโทรทัศน์ ชุด ชีวิตเพื่อสิ่งแวดล้อมLaughingLaughing     1.โครงการบำบัดน้ำเสีย                     2.รักษ์นก รักษ์ป่าชายเลน                3.ปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง
    โรงพยาบาลบางโพ                                                                          นวัตกรรมลดขยะภาคเกษตร
                      

     4.การจัดการไฟป่า ในป่าเต็งรัง           5.ภูมิปัญญาปกาเกอะญอกับวิธี            6.สร้างวัยทีนรักษ์ท่าจีน
                                                    อนุกรักษ์ต้นน้ำ
                      

          7.ระบบไบโอแก๊ส                    8.ไส้เดือนดิน กำจัดขยะอินทรีย์              9.การจัดการขยะเมืองตาคลี
   คำตอบของการจัดการของเสียฟาร์มหมู
                   

      10.ระบบบำบัดน้ำเสีย เมืองพัทยา        11. วิถีชุมชน ประมงพื้นบ้าน             12.วิถีเกษตรไทย วิถีเกษตรเพื่อชีวิต

                  

     13.ฟื้นฟูพื้นที่ชุมน้ำ ป่าทามมุน จ.ร้อยเอ็ด        14.สวมหมวกให้ภูเขา ใส่รองเท้าให้ตีนดอย

                                   LaughingLaughingSPOT โทรทัศน์LaughingLaughing
ขอเชิญภาคธุรกิจเอกชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

ร่วม มือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของภาค ธุรกิจเอกชน  ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยภาครัฐ ชุมชน และภาคธุรกิจเอกชน download 

เอกสารสำหรับการดาวน์โหลดประกอบด้วย

1.กรอบความร่วมมือด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจเอกชน download

2.บัญชี โครงการ(shopping list) จำนวน26โครงการ ภายใต้กรอบความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการ มีส่วนร่วมของภาคธุรกิจเอกชน download

3.ร่าง บันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจเอกชน download
  

?>