แหล่งเงินอุดหนุนด้านการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๕๙


ร่
าง ข้อเสนอโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม มาตรา23(4)
(สำหรับโครงการคัดแยกขยะ)

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 กองทุนสิ่งแวดล้อมได้จัดอบรมหลักสูตร "การใช้โปรแกรมสำนักงาน
MS Office" ให้แก่บุคคลากร สผ. Download

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 กองทุนสิ่งแวดล้อม ได้จัดสัมมนา“กรอบทิศทางการสนับสนุนเงินอุดหนุนกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 23(4) พ.ร.บ. 2535” Download

ขับเคลื่อนสมรรถนะการทำงานบุคคลากรให้มีประสิทธิภาพโดยจัดอบรม เทคนิคการใช้ระบบสมรรถนะ
ในการบริหารทรัพยากรบุคคล  Download
Environmental Fund NEWSLetter
ฉบับที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2556 Download

โครงการเงินกู้
โครงการอุดหนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการอุดหนุนด้านขยะ/น้ำเสีย

LaughingLaughingสารคดีโทรทัศน์ ชุด ชีวิตเพื่อสิ่งแวดล้อมLaughingLaughingLaughingLaughingSPOT โทรทัศน์
LaughingLaughing


 

คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมในการประชุมครั้งที่ 2/2557  เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 โครงการ ดังนี้
โครงการเงินกู้
1.โครงการก่อสร้างโรงกรองฝุ่นใหม่ ของ บริษัท เอ็ม เมททอล (ประเทศไทย) จำกัด วงเงินอนุมัติ 150,000,000 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) ระยะเวลาโครงการเงินกู้ 4 ปี 11 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี                                                                            
คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมในการประชุมครั้งที่ 1/2557  เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 ได้มีมติอนุมัติจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 โครงการ ดังนี้
โครงการเงินกู้
1. โครงการจัดการของเสียจากการเลี้ยงไก่ไข่ ของฟาร์มสวนเกษตร 99 วงเงินอนุมัติ 35,000,000 บาท (สามสิบห้าล้านบาทถ้วน) ระยะเวลาโครงการเงินกู้ 7 ปี ระยะเวลาปลอดการชำระคืนเงินต้น 1 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี
เอกสารประกอบการบรรยาย การสัมมนากรอบทิศทางการสนับสนุนเงินอุดหนุนกองทุนสิ่งแวดล้อม ตาม มาตรา23(4) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 วันที่ 11 กันยายน 2557 ณ.โรงแรม รามา การ์เด้น กรุงเทพฯ การถ่ายทอดประสบการณื  กรอบทิศทาง   โครงการสร้างความตระหนักรู้
การจัดการทรัพยากรตำบลคลองชะอุ่น   โครงการชาววังทองร่วมใจลดมลพิษ
คู่มือการจัดทำข้อเสนอโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม 
 E-Book /DOWNLOAD
- ภาคภนวก ก   DOWNLOAD
- ภาคผนวก ข   DOWNLOAD

คู่มือการขอรับการสนับสนุนเงินกู้จากกองทุนสิ่งแวดล้อมสำหรับภาคเอกชน
DOWNLOADแหล่งเงินอุดหนุนด้านการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
DOWNLOAD

E-Book แผนการปรับปรุงการให้บริการจากผลสำรวจความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประจำปีบัญชี 2556 /PDF
E-Book รายงานการประเมินผลลัพธ์ของโครงการที่ได้รับการสนับสนุน
จากกองทุนสิ่งแวดล้อม 2556

/PDF File

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในและภายนอกองค์กร

- แผนบริหารความเสี่ยงของกองทุนสิ่งแวดล้อม ปี 2556
- แผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
- E-Book รายงานประจำปี กองทุนสิ่งแวดล้อม 2556 / PDF File
- E-Book รายงานประจำปี กองทุนสิ่งแวดล้อม 2555 / PDF File
- E-Book รายงานประจำปี กองทุนสิ่งแวดล้อม 2554 / PDF File
- แผนการปรับปรุงการให้บริการจากผลสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปีบัญชี 2554 
- แผนบริหารความเสี่ยงของกองทุนสิ่งแวดล้อมปี ๒๕๕๕
- งบการเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม2555
- งบการเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม2556

 


Download เอกสารสำหรับเงินกู้ภาคเอกชน
Download แบบฟอร์มคำขอเงินกู้ภาคเอกชน

Download เอกสารสำหรับเงินกู้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Download แบบฟอร์มคำขอเงินกู้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 


    

แบบฟอร์มคำขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม


คู่มือจัดทำข้อเสนอโครงการด้านการจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรอบแนวทางการจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินโครงการขนาดเล็กด้านการจัดการน้ำเสียและขยะมูลฝอยชุมชน


คู่มือการจัดทำข้อเสนอโครงการขนาดเล็กด้านการจัดการน้ำเสียและขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


กรอบทิศทางการสนับสนุนเงินของกองทุนสิ่งแวดล้อม ปี 57-59
คู่มือจัดทำข้อเสนอโครงการด้านการส่งเสริมและรักษาคูณภาพสิ่งแวดล้อม
ตัวอย่างเอกสารข้อเสนอโครงการ แบบฟอร์มคำขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม


 

 

?>