สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม

เพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม

ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม

Employee-Recruitment-Environment-Fund2

พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา73

พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

มาตรา73

act_section73

Attachments

พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา39

พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

มาตรา39

act_section39

Attachments

พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา9

พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

มาตรา 9

act_section9

Attachments

คู่มือประสานการดำเนินโครงการตามมาตรา 23(4) ที่ได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม

คู่มือประสานการดำเนินโครงการตามมาตรา 23(4) ที่ได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม

A guide to coordinating the implementation of projects under Section 23_4

การติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง

1.แบบประเมินผลโครงการคัดแยกขยะที่ต้นทาง

DocumentNo1_ Evaluation Form for Origin Waste Project

2.แบบรายงานผลการประเมิน โดย ทสจ.

DocumentNo2_reporybytsj

3.แบบรายงานผลการประเมิน โดย สสภ.

DocumentNo3_reporybyssp

การจัดงานเนื่องในสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและวันน้ำโลก

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานการจัดงานเนื่องในสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและวันน้ำโลก ภายใต้หัวข้อ Waste Water และการบรรยายพิเศษ ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับพระราชดำรัส โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ณ ฮอลล์ 1 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งในครั้งนี้ สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อมและสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ก็ได้ร่วมจัดบูธนิทรรศการในนามตัวแทนของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยได้นำเสนอผลสำเร็จและองค์ความรู้ที่มีการดำเนินโครงการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ ตั้งแต่การอนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ การดูแลรักษาแหล่งน้ำ และการจัดการน้ำเสีย ให้สอดรับกับสภาพภูมิประเทศ สภาพเศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่นอย่างบูรณาการ

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม

สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม

ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2560 – 10เมษายน 2560

Download รายละเอียดการสมัครได้ที่ด้านล่าง

Employee Recruitment Environment Fund1
สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม 60/1 ซอยพิบูบวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 02-265-6599 Frontier Theme