Infographic กองทุนสิ่งแวดล้อม

1
« 1 ของ 12 »

เรื่องเพื่อทราบ การประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2562

3.1-2-2562
3.2-2-2562
3.3-2-2562
3.4-2-2562
3.5-2-2562
3.6-2-2562
3.7-2-2562
3.8-2-2562
3.9-2-2562
3.10-2-2562

Attachments

ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1

กำหนดวัน เวลา สถานที่ ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเป็นพนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม

Announcement-of-the-list-of-eligible-candidates-to-test-the-knowledge-of-the-1st-time

การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 2/2562

กองบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562
ณ ห้องประชุม 602 ชั้น 6 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
—————————–
โดยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการโครงการก่อนนำเสนอคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
1. ผลการวิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมโครงการเบื้องต้น กรณีโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ในช่วงการเปิดรับข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ 2562
2.โครงการส่งเสริมเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ของเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านอำเภอนาดี

การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ ครั้งที่ 4/2562

กองบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม จัดประชุม
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ
ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 602 ชั้น 6 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ มีมติให้ความเห็นชอบโครงการฯ ดังต่อไปนี้

  1. การพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของโครงการ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3
  2. โครงการระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียระยะที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต กรณีปล่อยน้ำเสียไหลลงทะเลบริเวณอ่าวบางเทา
Pollution-ControlSub-committee-Project-Meeting-4-2562

คู่มือบริหารโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด กรณีเงินสมทบ 100,000 บาท

คู่มือบริหารโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด กรณีเงินสมทบ 100,000 บาท

Project-Management-Guide-Under-the-action-plan-For-environmental-quality-management-at-the-provincial-level-in-case-of-contributions-of-100000-baht

ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทนสิ่งแวดล้อม

Vacancy-Announcement-Environmental-Fund-Staff-2562